หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAssessment in English Language Teaching T

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 723
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Language assessment : principles and classroom practices / Brown, H. Douglas, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.4 .B76 2010 ยืมออก 28/01/2022
Testing for language teachers / Hughes, Arthur, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.4 .H844 2003 ยืมออก 31/01/2022
Language assessment in practice : developing language assessments and justifying their use in the real world / developing language assessments and justifying their use in the real world / Bachman, Lyle F., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.4 .B326 2010 พร้อมให้บริการ หนังสือมีรอยขีดเขียนอยู่ก่อนยืม- 8 สค.63 / สุกัญญา
Designing and analyzing language tests / Carr, Nathan T. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P53.4 .C377 2011 พร้อมให้บริการ
Authentic assessment for English language learners : practical approaches for teachers / O'Malley, J. Michael. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128 .O435 1996 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544