หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของSeminar in Teaching World Englishes

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: TE 818
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
English as a global language / Crystal, David, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE2751 .C79 2003 พร้อมให้บริการ
The Cambridge encyclopedia of the English language / Crystal, David, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1072 .C68 2003 พร้อมให้บริการ
Redesigning English / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1460 .R43 พร้อมให้บริการ
Changing English / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE1075 .C43 พร้อมให้บริการ
World Englishes in Asian contexts / Kachru, Yamuna. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE2751 .K33 พร้อมให้บริการ
The Routledge handbook of world Englishes / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1066 .R68 2010 พร้อมให้บริการ
Global Englishes in Asian contexts : current and future debates / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE3501 .G56 ยืมออก 11/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544