หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของสว 401

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  2. รหัสรายวิชา: สว401
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • จิราภา วรเสียงสุข
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย : พื้นฐานแนวความคิดทฤษฎีทางสังคม และวัฒนธรรม / พื้นฐานแนวความคิดทฤษฎีทางสังคม และวัฒนธรรม / สุเทพ สุนทรเภสัช. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HM62 .ส628 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544