หนังสือสำรองของสว 401

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  2. รหัสรายวิชา: สว401
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • จิราภา วรเสียงสุข
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย : สุเทพ สุนทรเภสัช. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HM62 .ส628 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย : สุเทพ สุนทรเภสัช. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HM62 .ส628 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455