หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของTranslation Principles for Careers

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  2. รหัสรายวิชา: CR 786
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Meaning-based translation : a guide to cross-language equivalence / a guide to cross-language equivalence / Larson, Mildred L. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P306 .L37 1998 ยืมออก 31/08/2022
หลักการแปล / สัญฉวี สายบัว. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P306 .ส6 2560 ยืมออก 02/02/2022
การแปลเบื้องต้น / ทิพา เทพอัครพงศ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1498.2.ท9 ท63 ฉ. 10 ยืมออก 31/08/2022
ทฤษฎีและหลักการแปล = [Theories of translation] / [Theories of translation] / วรรณา แสงอร่ามเรือง. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P306 .ว44 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
คู่มือนักแปลอาชีพ / สิทธา พินิจภูวดล, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P306 .ส633 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
In other words : a coursebook on translation / a coursebook on translation / Baker, Mona. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P306 .B285 2011 พร้อมให้บริการ
The translator's invisibility : a history of translation / a history of translation / Venuti, Lawrence. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P306.2 .V46 2008 พร้อมให้บริการ
Translation and technology / Quah, Chiew Kin, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P306.97.T73 Q34 ยืมออก 31/08/2022
Toward a science of translating : with special reference to priniciples and procedures involved in Bible Translating. with special reference to priniciples and procedures involved in Bible Translating. Nida, Eugene Albert, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BS455 .N5 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544