หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ สังคมวิทยาวัฒนธรรม

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาการวิจัยทางสังคม
  3. รหัสรายวิชา: สว. 651
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Culture and anarchy / Arnold, Matthew, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN389 .A7 พร้อมให้บริการ
Anthropology : Tylor, Edward B. Book Pridi Banomyong Library
Adul Wichiencharoen Room
General Books ANTH GN 1946 670243 พร้อมให้บริการ
The Protestant ethic and the spirit of capitalism. Weber, Max, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BR115.E3 W4 C. 8 พร้อมให้บริการ
The uses of literacy ; Hoggart, Richard, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DA115 .H6 C. 3 พร้อมให้บริการ
Culture and society 1780-1950. Williams, Raymond. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DA533 .W5 1963 พร้อมให้บริการ
The making of the English working class / Thompson, Edward Palmer, Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HD8391 .T47 1968 พร้อมให้บริการ
The interpretation of cultures; Geertz, Clifford, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GN315 .G4 พร้อมให้บริการ
Mythologies / Barthes, Roland. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books AC25 .B37 1985 พร้อมให้บริการ
On the reproduction of capitalism : Althusser, Louis, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books ECON HB 2014 629574 พร้อมให้บริการ
The history of sexuality / Foucault, Michel, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HQ12 .F68 V. 3 ยืมออก 17/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305