หนังสือสำรองของพจต. 753 (CMD 753)

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
  2. รหัสรายวิชา: พจต. 753 (CMD 753)
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Surgery of the skin : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR650 .S874 พร้อมให้บริการ
Rook's textbook of dermatology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR100 .T49 2016 V. 1 พร้อมให้บริการ
Rook's textbook of dermatology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR100 .T49 2004 V. 1 พร้อมให้บริการ
Rook's textbook of dermatology. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR100 .T49 2010 V. 1 พร้อมให้บริการ
Rook's textbook of dermatology. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR100 .T49 2010 V. 2 พร้อมให้บริการ
Rook's textbook of dermatology. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR100 .T49 2010 V. 3 พร้อมให้บริการ
Rook's textbook of dermatology. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR100 .T49 2010 V. 4 พร้อมให้บริการ
Fisher's contact dermatitis. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WR175 .F574 1995 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455