หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ พศ. 401

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 401
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคอายุรศาสตร์ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB200 .ก626 2554 ยืมออก 21/02/2019 WB200 .ก626 2554
Textbook of physical diagnosis : Swartz, Mark H. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB200 .S937 2002 พร้อมให้บริการ WB200 .S937 2002
Mosby's guide to physical examination / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB205 .M67 2011 พร้อมให้บริการ WB205 .M67 2011
Bates' guide to physical examination and history taking / Bickley, Lynn S. Book Nongyao Chaiseri Library
Shelving Cart
General Books MED WB 2013 630076 พร้อมให้บริการ MED WB 2013 630076
Bates' guide to physical examination and history taking / Bickley, Lynn S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB205 .B38 2009 C. 1 ยืมออก 21/02/2019 WB205 .B38 2009
Bates' guide to physical examination and history taking / Bickley, Lynn S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB205 .B38 2007 ยืมออก 31/08/2019 WB205 .B38 2007
Bates' guide to physical examination and history taking / Bickley, Lynn S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB205 .B38 2003 พร้อมให้บริการ WB205 .B38 2003
Clinical examination : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB102 .C556 2011 พร้อมให้บริการ WB102 .C556 2011
Examining patients : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB102 .E936 1995 พร้อมให้บริการ WB102 .E936 1995
Essential clinical procedures / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB141 .E874 2007 พร้อมให้บริการ WB141 .E874 2007
Essentials of family medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB110 .E867 2012 พร้อมให้บริการ WB110 .E867 2012
Essentials of family medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB110 .E867 2008 พร้อมให้บริการ WB110 .E867 2008
Essentials of family medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB110 .E867 2002 พร้อมให้บริการ WB110 .E867 2002
Essentials of family medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB110 .E867 2019 พร้อมให้บริการ WB110 .E867 2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305