หนังสือสำรองของพศ. 591

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 591
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2008 V. 1 C. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2008
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2005 V. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2005
Harrison's principles of internal medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2012 V. 1
Harrison's principles of internal medicine. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2012 V. 2 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2012 V. 2
Harrison's principles of internal medicine / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .H37 2001 V. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .H37 2001
Clinical physiology of acid-base and electrolyte disorders / Rose, Burton David. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WD220 .R67 1994 ยืมออก 05/03/2019 WD220 .R67 1994
Fluid, electrolyte, and acid-base physiology : Halperin, Mitchell L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WD220 .H347 1999 พร้อมให้บริการ WD220 .H347 1999
Brenner & Rector's the kidney / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ300 .K53 2000 V. 1 พร้อมให้บริการ WJ300 .K53 2000
Comprehensive clinical nephrology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ300 .C636 2010 พร้อมให้บริการ WJ300 .C636 2010
Primer on kidney diseases / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ 300 .P725 2009 ยืมออก 26/02/2019 WJ 300 .P725 2009
โรคไตทางอายุรศาสตร์ / ศุภชัย ฐิติอาชากุล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ300 .ศ74 2542 ยืมออก 31/08/2019 WJ300 .ศ74 2542
Glomerular disease episode (I) / อดิศว์ ทัศณรงค์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ300 .อ267 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ WJ300 .อ267
ภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน = Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WJ300 .ภ656 2557 พร้อมให้บริการ WJ300 .ภ656 2557

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455