หนังสือสำรองของพย. 622

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 622
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Mosby's guide to physical examination / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB205 .M67 2011 พร้อมให้บริการ WB205 .M67 2011
Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .B786 2018 ยืมออก 31/08/2019 WY150 .B786 2018
Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .B786 2014 ยืมออก 31/08/2019 WY150 .B786 2014
การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ฟองคำ ติลกสกุลชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100.7 .ฟ522 2554 พร้อมให้บริการ WY100.7 .ฟ522 2554
การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ฟองคำ ติลกสกุลชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100.7 .ฟ522 2553 ยืมออก 31/08/2019 WY100.7 .ฟ522 2553
การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ฟองคำ ติลกสกุลชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100.7 .ฟ522 2552 ยืมออก 01/03/2019 WY100.7 .ฟ522 2552
แบบแผนสุขภาพ : ศิริพร ขัมภลิขิต. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ศ646 ยืมออก 31/08/2019 WY100 .ศ646
Nursing diagnosis : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY18 .C377 2017 พร้อมให้บริการ WY18 .C377 2017
Nursing diagnosis : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY18 .C377 2010 พร้อมให้บริการ WY18 .C377 2010
Nursing diagnosis : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY18 .C377 2000 พร้อมให้บริการ WY18 .C377 2000
Advanced practice nursing : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY128 .A383 2000 พร้อมให้บริการ WY128 .A383 2000
Bates' nursing guide to physical examination and history taking / Hogan-Quigley, Beth. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100.4 .H64 2017 ยืมออก 31/08/2019 WY100.4 .H64 2017
Bates' nursing guide to physical examination and history taking / Hogan-Quigley, Beth. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100.4 .H64 2012 ยืมออก 31/08/2019 WY100.4 .H64 2012
Lubkin's chronic illness : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WT500 .L835 2019 พร้อมให้บริการ WT500 .L835 2019
Chronic illness : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WT500 .L835 2013 พร้อมให้บริการ WT500 .L835 2013
Chronic illness : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WT500 .L835 2006 พร้อมให้บริการ WT500 .L835 2006
Evidence-based practice in nursing & healthcare : Melnyk, Bernadette Mazurek. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100.7 .M45 2015 พร้อมให้บริการ WY100.7 .M45 2015
Evidence-based practice in nursing & healthcare : Melnyk, Bernadette Mazurek. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M455 2011 ยืมออก 31/08/2019 WY100 .M455 2011
Evidence-based practice in nursing & healthcare : Melnyk, Bernadette Mazurek. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M455 พร้อมให้บริการ WY100 .M455
Middle range theories : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY86 .M533 2017 พร้อมให้บริการ WY86 .M533 2017
Middle range theories : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY86 .M533 2013 ยืมออก 31/08/2019 WY86 .M533 2013
Middle range theories : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY86 .M533 2009 พร้อมให้บริการ WY86 .M533 2009
Middle range theories : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY86 .M533 ยืมออก 31/08/2019 WY86 .M533
Evidence-based practice in nursing & healthcare : Melnyk, Bernadette Mazurek. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100.7 .M45 2019 พร้อมให้บริการ WY100.7 .M45 2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455