หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 622

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 622
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Mosby's guide to physical examination / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB205 .M67 2011 พร้อมให้บริการ
Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .B786 2018 ยืมออก 31/08/2022
Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .B786 2014 พร้อมให้บริการ
การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักการและวิธิปฏิบัติ = Evidence-based nursing : principle and method / หลักการและวิธิปฏิบัติ = Evidence-based nursing : principle and method / ฟองคำ ติลกสกุลชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100.7 .ฟ522 2554 พร้อมให้บริการ
การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักการและวิธิปฏิบัติ = Evidence-based nursing : principle and method / ฟองคำ ติลกสกุลชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100.7 .ฟ522 2553 พร้อมให้บริการ
การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หลักการและวิธีปฏิบัติ = Evidence-based nursing : principle and method / หลักการและวิธีปฏิบัติ = Evidence-based nursing : principle and method / ฟองคำ ติลกสกุลชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100.7 .ฟ522 2552 พร้อมให้บริการ
แบบแผนสุขภาพ : การเก็บรวบรวมข้อมูล = Functional health pattern : data collection / การเก็บรวบรวมข้อมูล = Functional health pattern : data collection / ศิริพร ขัมภลิขิต. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ศ646 พร้อมให้บริการ
Nursing diagnosis : application to clinical practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY18 .C377 2017 พร้อมให้บริการ
Nursing diagnosis : application to clinical practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY18 .C377 2010 พร้อมให้บริการ
Nursing diagnosis : application to clinical practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY18 .C377 2000 พร้อมให้บริการ
Advanced practice nursing : changing roles and clinical applications / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY128 .A383 2000 พร้อมให้บริการ
Bates' nursing guide to physical examination and history taking / Hogan-Quigley, Beth. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100.4 .H64 2017 พร้อมให้บริการ
Bates' nursing guide to physical examination and history taking / Hogan-Quigley, Beth. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100.4 .H64 2012 ยืมออก 31/01/2022
Lubkin's chronic illness : impact and intervention / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WT500 .L835 2019 พร้อมให้บริการ
Chronic illness : impact and interventions / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WT500 .L835 2013 พร้อมให้บริการ
Chronic illness : impact and interventions / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WT500 .L835 2006 พร้อมให้บริการ
Evidence-based practice in nursing & healthcare : a guide to best practice / a guide to best practice / Melnyk, Bernadette Mazurek. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100.7 .M45 2015 ยืมออก 31/01/2022
Evidence-based practice in nursing & healthcare : a guide to best practice / a guide to best practice / Melnyk, Bernadette Mazurek. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M455 2011 ยืมออก 31/01/2022
Evidence-based practice in nursing & healthcare : a guide to best practice / Melnyk, Bernadette Mazurek. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .M455 ยืมออก 31/01/2022
Middle range theories : application to nursing research and practice / application to nursing research and practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY86 .M533 2017 พร้อมให้บริการ
Middle range theories : application to nursing research / application to nursing research / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY86 .M533 2013 พร้อมให้บริการ
Middle range theories : application to nursing research / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY86 .M533 2009 ยืมออก 01/02/2022
Middle range theories : application to nursing research / application to nursing research / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY86 .M533 ยืมออก 31/01/2022
Evidence-based practice in nursing & healthcare : a guide to best practice / a guide to best practice / Melnyk, Bernadette Mazurek. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100.7 .M45 2019 พร้อมให้บริการ
Middle range theories : application to nursing research and practice / application to nursing research and practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY86 .M533 2020 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544