หนังสือสำรองของพย. 800

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 800
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ / ธวัชชัย วรพงศธร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA20.5 .ธ56 2540 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ WA20.5 .ธ56 2540
ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ = บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .บ724 2553 พร้อมให้บริการ WY20.5 .บ724 2553
ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ = บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .บ724 2547 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ WY20.5 .บ724 2547
วิจัยทางการพยาบาล / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .ว62 2531 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ WY20.5 .ว62 2531
การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : รัตน์ศิริ ทาโต. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .ร633 2561 ยืมออก 31/08/2019 WY20.5 .ร633 2561
การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : รัตน์ศิริ ทาโต. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .ร633 2552 ยืมออก 31/08/2019 WY20.5 .ร633 2552
การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : รัตน์ศิริ ทาโต. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .ร633 พร้อมให้บริการ WY20.5 .ร633
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29.5 .ศ55 2555 ยืมออก 02/03/2019 HA29.5 .ศ55 2555
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29.5 .ศ55 2551 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ HA29.5 .ศ55 2551
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล = อารีย์วรรณ อ่วมตานี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WY 2016 669034 พร้อมให้บริการ MED WY 2016 669034
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล = อารีย์วรรณ อ่วมตานี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .อ646 2553 ยืมออก 31/08/2019 WY20.5 .อ646 2553
Research synthesis and meta-analysis : Cooper, Harris M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books H62 .C587 2017 ยืมออก 31/08/2019 H62 .C587 2017
Research synthesis and meta-analysis : Cooper, Harris M. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books H62 .C587 2010 พร้อมให้บริการ H62 .C587 2010
Munro's statistical methods for health care research / Plichta, Stacey Beth, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WA 2013 622274 พร้อมให้บริการ MED WA 2013 622274
Statistical methods for health care research / Munro, Barbara Hazard. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA950 .M867 2005 พร้อมให้บริการ WA950 .M867 2005
Statistical methods for health care research / Munro, Barbara Hazard. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA950 .M867 2001 พร้อมให้บริการ WA950 .M867 2001
Essentials of nursing research : Polit, Denise F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .P65 2014 พร้อมให้บริการ WY100 .P65 2014
Essentials of nursing research : Polit, Denise F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .P65 2010 พร้อมให้บริการ WY100 .P65 2010
Nursing research : Polit, Denise F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .P653 2017 พร้อมให้บริการ WY20.5 .P653 2017
Nursing research : Polit, Denise F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY20.5 .P653 2012 ยืมออก 04/03/2019 WY20.5 .P653 2012
Essentials of nursing research : Polit, Denise F. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .P65 2018 พร้อมให้บริการ WY100 .P65 2018

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455