หนังสือสำรองของกภ. 211

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: กภ. 211
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว = กานดา ใจภักดี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QP303 .ก63 ฉ. 1 ยืมออก 28/02/2019 QP303 .ก63
Kinesiology : Soderberg, Gary L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .S644 1997 พร้อมให้บริการ WE103 .S644 1997
Biomechanical basis of human movement / Hamill, Joseph, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WE 2015 664875 พร้อมให้บริการ MED WE 2015 664875
Biomechanical basis of human movement / Hamill, Joseph, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .H365 2009 ยืมออก 09/03/2019 WE103 .H365 2009
Biomechanical basis of human movement / Hamill, Joseph. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .H365 พร้อมให้บริการ WE103 .H365
Biomechanics : Kreighbaum, Ellen. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .K73 1985 พร้อมให้บริการ WE103 .K73 1985
Brunnstrom's clinical kinesiology. Houglum, Peggy A., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WE 2012 631669 พร้อมให้บริการ MED WE 2012 631669
Brunnstrom's clinical kinesiology / Smith, Laura K., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE500 .S658 1996 พร้อมให้บริการ WE500 .S658 1996
Human movement : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .H865 1997 ยืมออก 31/08/2019 WE103 .H865 1997

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455