หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ กภ. 213

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: กภ. 213
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การนวดเพื่อการบำบัดเบื้องต้น = พินัยลัค ตันติลีปิกร, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB537 .พ634 2556 พร้อมให้บริการ WB537 .พ634 2556
การฝึกการเคลื่อนย้ายและการเดินสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท / พินัยลัค ตันติลีปิกร, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL346 .พ636 2554 พร้อมให้บริการ WL346 .พ636 2554
การพันผ้ายืดสำหรับกายภาพบำบัด / ศศิภา บูรณพันธฤกษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA292 .ศ564 2560 พร้อมให้บริการ WA292 .ศ564 2560
Massage for common ailments / Thomas, Sara. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB537 .T445 พร้อมให้บริการ WB537 .T445
The complete illustrated guide to massage : Mitchell, Stewart. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB537 .M58 พร้อมให้บริการ WB537 .M58
Tappan's handbook of healing massage techniques : Benjamin, Patricia J., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB537 .T377 2005 พร้อมให้บริการ WB537 .T377 2005
Tappan's handbook of healing massage techniques : Tappan, Frances M., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB537 .T377 1998 พร้อมให้บริการ WB537 .T377 1998
Physical rehabilitation : O'Sullivan, Susan B. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .O884 1994 พร้อมให้บริการ WB460 .O884 1994
Physical rehabilitation / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .O884 2007 พร้อมให้บริการ WB460 .O884 2007
Taping techniques : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA292 .T375 2004 พร้อมให้บริการ WA292 .T375 2004
Taping techniques : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA292 .T375 ยืมออก 31/08/2019 WA292 .T375
Athletic taping and bracing / Perrin, David H., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT261 .P344 2005 ยืมออก 31/08/2019 QT261 .P344 2005
Patient care skills / Minor, Mary Alice D., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .M566 1999 พร้อมให้บริการ WB460 .M566 1999
Principles and techniques of patient care / Pierson, Frank M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .P547 1999 พร้อมให้บริการ WB460 .P547 1999
Mosby's fundamentals of therapeutic massage / Fritz, Sandy, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB537 .F758 2013 พร้อมให้บริการ WB537 .F758 2013
Mosby's fundamentals of therapeutic massage / Fritz, Sandy. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB537 .F758 2004 พร้อมให้บริการ WB537 .F758 2004
Mosby's fundamentals of therapeutic massage / Fritz, Sandy. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB537 .F758 2000 พร้อมให้บริการ WB537 .F758 2000

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305