หนังสือสำรองของพย. 324

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 324
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / เพียรดี เปี่ยมมงคล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .พ8435 2553 พร้อมให้บริการ WY160 .พ8435 2553
การพยาบาลจิตเวช = สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books MED WY 2011 645487 พร้อมให้บริการ MED WY 2011 645487
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ434 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ WY160 .อ434
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ434 2554 พร้อมให้บริการ WY160 .อ434 2554
Principles and practice of psychiatric nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .P75 2005 พร้อมให้บริการ WY160 .P75 2005
Principles and practice of psychiatric nursing / Stuart, Gail Wiscarz, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WY 2013 647407 ยืมออก 01/03/2019 MED WY 2013 647407
จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM100 .จ628 2558 พร้อมให้บริการ WM100 .จ628 2558
จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี = Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM100 .จ628 2548 พร้อมให้บริการ WM100 .จ628 2548
จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WM 2012 636517 ยืมออก 01/03/2019 MED WM 2012 636517
Communication in nursing / Balzer-Riley, Julia W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY87 .S66 2017 พร้อมให้บริการ WY87 .S66 2017
การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต = มรรยาท รุจิวิชชญ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books WM172 .ม444 2556 พร้อมให้บริการ WM172 .ม444 2556
การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต = มรรยาท รุจิวิชชญ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM172 .ม444 พร้อมให้บริการ WM172 .ม444
ตำราจิตเวชศาสตร์ / สมภพ เรืองตระกูล, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM100 .ค74 2545 พร้อมให้บริการ WM100 .ค74 2545
ตำราจิตเวชศาสตร์ / สมภพ เรืองตระกูล, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM100 .ค74 2542 พร้อมให้บริการ WM100 .ค74 2542
การพยาบาลจิตเวช / สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ส753 2545 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ WY160 .ส753 2545
แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาลจิตเวช / สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ส753 2544 พร้อมให้บริการ WY160 .ส753 2544
จิตเวชเด็ก / อลิสา วัชรสินธุ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS350 .อ46 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ WS350 .อ46
Psychiatric nursing : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .P8952 2018 พร้อมให้บริการ WY160 .P8952 2018
Psychiatric nursing : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .P8952 2015 ยืมออก 31/08/2019 WY160 .P8952 2015
Psychiatric nursing : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .P8952 2008 พร้อมให้บริการ WY160 .P8952 2008
Psychiatric mental health case studies and care plans / Jakopac, Kim A. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM18.2 .J356 2009 ยืมออก 31/08/2019 WM18.2 .J356 2009
Foundations of mental health care / Valfre, Michelle Morrison. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .M677 2005 พร้อมให้บริการ WY160 .M677 2005
Lippincott's manual of psychiatric nursing care plans / Schultz, Judith M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY49 .S385 2002 พร้อมให้บริการ WY49 .S385 2002
แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล / จันทร์เพ็ญ สันตวาจา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .จ633 พร้อมให้บริการ WY100 .จ633
ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฎีการพยาบาล / ฟาริดา อิบราฮิม. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ฟ6473 พร้อมให้บริการ WY100 .ฟ6473
ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา) / ศรีเรือน แก้วกังวาล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PSYC BF 2011 663250 ยืมออก 27/02/2019 PSYC BF 2011 663250
ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรารู้เขา) / ศรีเรือน แก้วกังวาล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF698 .ศ36 2551 ฉ. 2 ยืมออก 26/02/2019 BF698 .ศ36 2551
การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM55 .อ434 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ WM55 .อ434
จิตบำบัดแนวความหมายในชีวิต = อรัญญา ตุ้ยคำภีร์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM420 .อ452 2559 พร้อมให้บริการ WM420 .อ452 2559
การบำบัดรักษาทางจิตสังคมสำหรับโรคซึมเศร้า = อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WM171.5 .อ434 2553 พร้อมให้บริการ WM171.5 .อ434 2553
Lippincott's manual of psychiatric nursing care plans / Schultz, Judith M. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY49 .S385 2013 พร้อมให้บริการ WY49 .S385 2013

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455