หนังสือสำรองของกภ. 100

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: กภ. 100
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2010 พร้อมให้บริการ QS4 .M66 2010
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2006 พร้อมให้บริการ QS4 .M66 2006
Shearer's manual of human dissection. Shearer, Edwin Morrill, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS130 .S53 1999 พร้อมให้บริการ QS130 .S53 1999
Memmler's the structure & function of the human body / Memmler, Ruth Lundeen. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M46 2000 พร้อมให้บริการ QS4 .M46 2000
Atlas of human anatomy / Netter, Frank H. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .N48 2011 ยืมออก 05/03/2019 QS17 .N48 2011
Atlas of human anatomy / Netter, Frank H. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .N48 2011a พร้อมให้บริการ QS17 .N48 2011a
Atlas of human anatomy / Netter, Frank H. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .N48 2006 พร้อมให้บริการ QS17 .N48 2006
Atlas of human anatomy / Netter, Frank H. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .N48 2003 พร้อมให้บริการ QS17 .N48 2003
Atlas of human anatomy / Nielsen, Mark T. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .N557 2011 พร้อมให้บริการ QS17 .N557 2011
Grant's dissector / Tank, Patrick W., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS130 .S28 2013 ยืมออก 31/08/2019 MED QS 2013 626889
Grant's dissector. Tank, Patrick W., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS130 .S28 2009 C. 1 พร้อมให้บริการ QS130 .S28 2009
Color atlas of anatomy : Rohen, Johannes W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .R64 2011 พร้อมให้บริการ MED QS 2011 637005
Color atlas of anatomy : Rohen, Johannes W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .R64 2006 ยืมออก 08/03/2019 QS17 .R64 2006
Color atlas of anatomy : Rohen, Johannes Wilhelm. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .R64 2002 ยืมออก 27/02/2019 QS17 .R64 2002
Grant's atlas of anatomy / Agur, Anne M. R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .G73 2013 พร้อมให้บริการ QS17 .G73 2013
Grant's atlas of anatomy / Agur, A. M. R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .G73 2009 พร้อมให้บริการ QS17 .G73 2009
Grant's atlas of anatomy / Agur, Anne M. R. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS17 .G73 2005 พร้อมให้บริการ QS17 .G73 2005
Grant's dissector / Detton, Alan J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS130 .S28 2017 พร้อมให้บริการ QS130 .S28 2017
Memmler's structure and function of the human body / Cohen, Barbara J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M46 2016 พร้อมให้บริการ QS4 .M46 2016
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2018 พร้อมให้บริการ QS4 .M66 2018

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455