หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ กภ. 203

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: กภ. 203
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Pathophysiology of disease : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2006 พร้อมให้บริการ QZ140 .P388 2006
Pathophysiology of disease : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2003 พร้อมให้บริการ QZ140 .P388 2003
Essentials of pathophysiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 2011 ยืมออก 31/01/2019 QZ4 .E874 2011
Essentials of pathophysiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 2007 ยืมออก 31/01/2019 QZ4 .E874 2007
Essentials of pathophysiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 พร้อมให้บริการ QZ4 .E874
Medical physiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2012 ยืมออก 25/12/2018 QT104 .M435 2012
Medical physiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2009 ยืมออก 31/01/2019 QT104 .M435 2009
Medical physiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2005 พร้อมให้บริการ QT104 .M435 2005
Medical physiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 พร้อมให้บริการ QT104 .M435

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305