หนังสือสำรองของกภ. 203

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: กภ. 203
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Pathophysiology of disease : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2006 ยืมออก 26/02/2019 QZ140 .P388 2006
Pathophysiology of disease : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ140 .P388 2003 ยืมออก 07/03/2019 QZ140 .P388 2003
Essentials of pathophysiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 2011 ยืมออก 31/08/2019 QZ4 .E874 2011
Essentials of pathophysiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 2007 ยืมออก 31/08/2019 QZ4 .E874 2007
Essentials of pathophysiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .E874 ยืมออก 25/02/2019 QZ4 .E874
Medical physiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2012 ยืมออก 09/03/2019 QT104 .M435 2012
Medical physiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2009 ยืมออก 31/08/2019 QT104 .M435 2009
Medical physiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 2005 พร้อมให้บริการ QT104 .M435 2005
Medical physiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT104 .M435 พร้อมให้บริการ QT104 .M435
Porth's pathophysiology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ4 .P67 2019 พร้อมให้บริการ QZ4 .P67 2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455