หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ พย. 321

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 321
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ตำราศัลยศาสตร์คลินิก. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .ต643 2553 ล. 1 ยืมออก 20/02/2019 WO100 .ต643 2553 ล. 1
คู่มือสำหรับเภสัชกร การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ 2nd edition / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC503.2 .ค748 2551 พร้อมให้บริการ WC503.2 .ค748 2551
ตำราอายุรศาสตร์ : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ต644 ล. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .ต644
ยาและโรคติดเชื้อ : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC100 .ย644 2550 พร้อมให้บริการ WC100 .ย644 2550
จิตวิญญาณ : ทัศนีย์ ทองประทีป. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ท653 2552 พร้อมให้บริการ WY160 .ท653 2552
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก592 ล. 1 พร้อมให้บริการ WY150 .ก592
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .พ654 2555 ล. 2 ยืมออก 04/03/2019 WY152 .พ654 2555 ล. 2
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .พ654 2550 ล. 2 ยืมออก 02/03/2019 WY152 .พ654 2550 ล. 2
Clinical practice guideline 2011. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ค463 2554 ล. 2 พร้อมให้บริการ WB115 .ค463 2554 ล. 2
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 2553 พร้อมให้บริการ KPT3105 .ม643 2553
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 2555 ยืมออก 31/08/2019 KPT3105 .ม643 2555
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 พร้อมให้บริการ KPT3105 .ม643
เอชไอวีและพยาธิกำเนิดโรคเอดส์ = เลวี, เจย์ เอ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC503.3 .ล756 2555 พร้อมให้บริการ WC503.3 .ล756 2555
แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม. วารุณี มีเจริญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ว586 2552 ล. 1 ยืมออก 31/08/2019 WB115 .ว586 2552 ล. 1
มิติใหม่ในการใช้ยาในโรคติดเชื้อ : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC100 .ก627 2553 พร้อมให้บริการ WC100 .ก627 2553
ตำราโรคหลอดเลือดดำ = จุมพล วิลาศรัศมี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG600 .จ743 พร้อมให้บริการ WG600 .จ743
Manual of medical therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB300 .ม833 2553 พร้อมให้บริการ WB300 .ม833 2553
Manual of medical diagnosis / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB141 .ม834 2552 พร้อมให้บริการ WB141 .ม834 2552
Clinical practice guideline 2010. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ค463 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ WB115 .ค463 2553 ล. 1
การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ว634 2555 พร้อมให้บริการ WY100 .ว634 2555
การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ว634 2552 ยืมออก 31/08/2019 WY100 .ว634 2552
การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ว634 ฉ. 1 ยืมออก 25/02/2019 WY100 .ว634
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก58 2543 ล. 3 ยืมออก 25/02/2019 WY150 .ก58 2543 ล. 3
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก58 2543 ล. 4 ยืมออก 20/02/2019 WY150 .ก58 2543 ล. 4
การพยาบาลทางศัลยศาสตร์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY161 .ก64 2543 ล. 3 ฉ. 1 ยืมออก 25/02/2019 WY161 .ก64 2543 ล. 3
การพยาบาลทางศัลยศาสตร์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY161 .ก64 2559 ล. 4 ยืมออก 27/02/2019 WY161 .ก64 2559 ล. 4
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY25 .ช533 2559 พร้อมให้บริการ QY25 .ช533 2559
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY25 .ช533 2555 พร้อมให้บริการ QY25 .ช533 2555
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY25 .ช533 2553 พร้อมให้บริการ QY25 .ช533 2553
จิตวิญญาณ : ทัศนีย์ ทองประทีป. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ท653 พร้อมให้บริการ WY160 .ท653
Surgical endoscopy : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI141 .ซ754 2554 พร้อมให้บริการ WI141 .ซ754 2554
Frontier in wound care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO700 .ฟ453 2554 พร้อมให้บริการ WO700 .ฟ453 2554
เภสัชวิทยา. พยงค์ เทพอักษร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .ภ744 2554 ล. 1 พร้อมให้บริการ QV4 .ภ744 2554 ล. 1
เภสัชวิทยา. พยงค์ เทพอักษร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .ภ744 2553 ล. 2 ยืมออก 27/02/2019 QV4 .ภ744 2553 ล. 2
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง : พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ200 .พ615 2553 พร้อมให้บริการ QZ200 .พ615 2553
การพยาบาลผู้ที่มารับการผ่าตัด = เรณู อาจสาลี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY162 .ร736 2553 ยืมออก 25/02/2019 WY162 .ร736 2553
คู่มือการวินิจฉัยการพยาบาล 1995-1996 / กอร์ดอน, มาร์จอรี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ก543 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ WY100 .ก543
ตำราเภสัช / สมพร ช้างเผือก. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB50.JT3 ส4332 พร้อมให้บริการ WB50.JT3 ส4332
Clinical practice in gastroenterology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI140 .ค463 2555 พร้อมให้บริการ WI140 .ค463 2555
Clinical practice in gastroenterology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI140 .ค463 2553 พร้อมให้บริการ WI140 .ค463 2553
Clinical practice in gastroenterology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WI 2014 649349 พร้อมให้บริการ MED WI 2014 649349
เลือดออกในทางเดินอาหาร = Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI100 .ล835 2553 ยืมออก 28/02/2019 WI100 .ล835 2553
หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล = อะเคื้อ อุณหเลขกะ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WX167 .อ629 2554 พร้อมให้บริการ WX167 .อ629 2554
ตำราระบาดวิทยาและมาตรการควบคุมของเชื้อจุลชีพดื้อยาในโรงพยาบาล = อนุชา อภิสารธนรักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW45 .อ372 2554 พร้อมให้บริการ QW45 .อ372 2554

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305