หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 321

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 321
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
คู่มือสำหรับเภสัชกร การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ 2nd edition / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC503.2 .ค748 2551 พร้อมให้บริการ
ตำราอายุรศาสตร์ : โรคตามระบบ / โรคตามระบบ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ต644 ล. 1 พร้อมให้บริการ
ยาและโรคติดเชื้อ : การประชุมวิชาการ 20 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC100 .ย644 2550 พร้อมให้บริการ
จิตวิญญาณ : มิติหนึ่งของการพยาบาล / ทัศนีย์ ทองประทีป. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ท653 2552 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก592 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. 2 =[Adult and geriatic nursing care. 2] / พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .พ654 2555 ล. 2 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. 2 / พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .พ654 2550 ล. 2 พร้อมให้บริการ
Clinical practice guideline 2011. เล่ม 2 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ค463 2554 ล. 2 พร้อมให้บริการ
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 2553 พร้อมให้บริการ
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 2555 พร้อมให้บริการ
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล / มานิตย์ จุมปา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ม643 พร้อมให้บริการ
เอชไอวีและพยาธิกำเนิดโรคเอดส์ = HIV and the pathogenesis of AIDS / HIV and the pathogenesis of AIDS / เลวี, เจย์ เอ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC503.3 .ล756 2555 พร้อมให้บริการ
แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม. Planning guides for medical nursing. Planning guides for medical nursing. เล่ม 1 = 1 / วารุณี มีเจริญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ว586 2552 ล. 1 พร้อมให้บริการ
มิติใหม่ในการใช้ยาในโรคติดเชื้อ : การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ [ครั้งที่ 8 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์] / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC100 .ก627 2553 พร้อมให้บริการ
ตำราโรคหลอดเลือดดำ = Venous diseases / จุมพล วิลาศรัศมี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WG600 .จ743 พร้อมให้บริการ
Manual of medical therapeutics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB300 .ม833 2553 พร้อมให้บริการ
Manual of medical diagnosis / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB141 .ม834 2552 พร้อมให้บริการ
Clinical practice guideline 2010. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB115 .ค463 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ว634 2552 ยืมออก 31/08/2022
การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ว634 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. เล่ม 3 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก58 2543 ล. 3 ยืมออก 31/05/2022
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก58 2543 ล. 4 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลทางศัลยศาสตร์. เล่ม 3 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY161 .ก64 2543 ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลทางศัลยศาสตร์. เล่ม 4 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY161 .ก64 2559 ล. 4 พร้อมให้บริการ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY25 .ช533 2559 พร้อมให้บริการ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY25 .ช533 2555 พร้อมให้บริการ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY25 .ช533 2553 พร้อมให้บริการ
จิตวิญญาณ : มิติหนึ่งของการพยาบาล = Spirituality : a dimension of nursing / ทัศนีย์ ทองประทีป. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .ท653 Withdraw Processing
Surgical endoscopy : complication of GI endoscopy / complication of GI endoscopy / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI141 .ซ754 2554 พร้อมให้บริการ
Frontier in wound care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO700 .ฟ453 2554 พร้อมให้บริการ
เภสัชวิทยา. Pharmacology. พยงค์ เทพอักษร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .ภ744 2554 ล. 1 พร้อมให้บริการ
เภสัชวิทยา. Pharmacology. Pharmacology. เล่ม 2 = II / พยงค์ เทพอักษร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QV4 .ภ744 2553 ล. 2 ยืมออก 31/05/2022
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง : การป้องกันและการดูแลผู้ป่วย = Oncology nursing : prevention and caring / การป้องกันและการดูแลผู้ป่วย = Oncology nursing : prevention and caring / พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QZ200 .พ615 2553 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ที่มารับการผ่าตัด = Perioperative nursing / Perioperative nursing / เรณู อาจสาลี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY162 .ร736 2553 พร้อมให้บริการ
คู่มือการวินิจฉัยการพยาบาล 1995-1996 / กอร์ดอน, มาร์จอรี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ก543 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ตำราเภสัช / สมพร ช้างเผือก. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB50.JT3 ส4332 พร้อมให้บริการ
Clinical practice in gastroenterology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI140 .ค463 2555 พร้อมให้บริการ
Clinical practice in gastroenterology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI140 .ค463 2553 พร้อมให้บริการ
Clinical practice in gastroenterology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI140 .ค463 2557 พร้อมให้บริการ
เลือดออกในทางเดินอาหาร = Gastrointestinal bleeding / Gastrointestinal bleeding / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WI100 .ล835 2553 พร้อมให้บริการ
หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Prevention of nosocomial infections : principles and guidelines / อะเคื้อ อุณหเลขกะ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WX167 .อ629 2554 พร้อมให้บริการ
ตำราระบาดวิทยาและมาตรการควบคุมของเชื้อจุลชีพดื้อยาในโรงพยาบาล = Epidemiology and control of nosocomial drug-resistant microorganisms / อนุชา อภิสารธนรักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW45 .อ372 2554 พร้อมให้บริการ
การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ว634 2555 ยืมออก 31/05/2022
Manual of medical investigations / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB141 .ม837 2555 พร้อมให้บริการ
ตำราศัลยศาสตร์คลินิก. 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WO100 .ต643 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. เล่ม 3 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก58 2540 ล. 3 ยืมออก 31/05/2022
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์. เล่ม 4 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY150 .ก58 2552 ล. 4 ยืมออก 31/05/2022
การพยาบาลทางศัลยศาสตร์. เล่ม 3 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY161 .ก64 2546 ล. 3 พร้อมให้บริการ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QY25 .ช533 2545 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544