หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 200

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 200
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ว่าด้วยสุนทรียสนทนา / โบห์ม, เดวิด, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P95.455 .บ925 2554 พร้อมให้บริการ
แห่งความเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้ / กฤษณมูรติ, เจ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BJ1588 .ก427 2545 พร้อมให้บริการ
แห่งความเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้ / กฤษณมูรติ, เจ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BJ1581.2 .ก415 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT68 .ป46 2552 พร้อมให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT68 .ป46 2549 พร้อมให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT68 .ป46 ฉ. 9 Withdraw Processing
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books K155 .ค56 2559 พร้อมให้บริการ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books K155 .ค56 2555 ยืมออก 09/10/2021
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books K155 .ค56 2551 ฉ. 2 ยืมออก 07/10/2021
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books K155 .ค56 2548 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การใช้การตีความกฎหมาย / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books K295 .ง635 ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
หลักกฎหมายอาญา / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3800 .ส88 2551 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
หลักกฎหมายอาญา / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT3800 .ส88 2546 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT3018 .ส85 2560 พร้อมให้บริการ
กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LAW KPT 2015 647236 Withdraw Processing
กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT3018 .ส85 2556 พร้อมให้บริการ
กฎหมายการแพทย์ : ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข / ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3100 .ว627 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล / หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล / กิตติศักดิ์ ปรกติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT511 .ก94 2548 ฉ. 1 Withdraw Processing
คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล / หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล / กิตติศักดิ์ ปรกติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT511 .ก94 2550 Withdraw Processing
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / จำปี โสตถิพันธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT874 .จ63 2550 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / จำปี โสตถิพันธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT874 .จ63 2556 พร้อมให้บริการ
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / จำปี โสตถิพันธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT874 .จ63 2560 ยืมออก 17/10/2021
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ : พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / จำปี โสตถิพันธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT874 .จ63 2559 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544