หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 251

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 251
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนาม / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ก67 2548 พร้อมให้บริการ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม / กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม / อมรา พงศาพิชญ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HM101 .อ44 2547 พร้อมให้บริการ
ตำราอาชีวเวชศาสตร์เบื้องต้น / สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA400 .ส745 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books W84.5 .ว63 2559 ยืมออก 04/01/2022
วิถีชุมชน : เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books W84.5 .ว63 2556 ยืมออก 10/02/2022
วิถีชุมชน : เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books W84.5 .ว63 2555 พร้อมให้บริการ
วิถีชุมชน : เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books W84.5 .ว63 2554 พร้อมให้บริการ
วิทยาการระบาดและสุขภาพประชากร 1 / ศรีเมือง พลังฤทธิ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA105 .ศ464 2553 พร้อมให้บริการ
วัฒนธรรม สุขภาพ กับการเยียวยา : แนวคิดทางสังคมและมานุษยวิทยาการแพทย์ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA31 .ว633 2551 พร้อมให้บริการ
สุขภาพคนไทย 2557 : ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง--สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA900.JT3.02 ส724 2557 พร้อมให้บริการ
สังคมวิทยาสุขภาพ 1 / เบญจวรรณ กำธรวัชระ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA31 .บ72 พร้อมให้บริการ
การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนาม / เทคนิคการวิจัยภาคสนาม / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books H62.5 .ก67 ฉ.14 พร้อมให้บริการ 2533
สังคมวิทยาสุขภาพและความเจ็บป่วย = The sociology of health and illness / The sociology of health and illness / มัลลิกา มัติโก. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA31 .ม644 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ระบาดวิทยา = Epidemiology / Epidemiology / ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA105 .พ93 2552 พร้อมให้บริการ
ระบาดวิทยา = Epidemiology / Epidemiology / ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books WA105 .พ93 2555 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ส725 2556 พร้อมให้บริการ
มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GN316 .ย54 2559 ยืมออก 31/01/2022
มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GN316 .ย54 2556 ยืมออก 31/01/2022
มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books GN316 .ย54 2544 ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
กรอบความคิดระบบสุขภาพ : มุมมอง-- จากหัวไร่ / สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์, Document Nongyao Chaiseri Library
Circulation Counter
Documents DOC .ส72583ก45 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ธรรมชาติของสรรพสิ่ง : การเข้าถึงความจริงทั้งหมด / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM651 .ธ444 2553 พร้อมให้บริการ
ธรรมชาติของสรรพสิ่ง : การเข้าถึงความจริงทั้งหมด / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books HM651 .ธ444 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
สู่สุขภาพทางสังคมและจิตวิญญาณ : เคล็ดลับสร้างเสริมกายใจให้แข็งแกร่งยั่งยืน / Document Nongyao Chaiseri Library
Circulation Counter
Documents DOC .ส752545 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง : ประชาคม ประชาสังคม / ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ธ646 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ / พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BQ4570.ส73 พ46 2550 พร้อมให้บริการ
สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ / พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BQ4570.ส73 พ46 พร้อมให้บริการ
ชีวสถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Introductory biostatistics for health sciences / Introductory biostatistics for health sciences / วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA950 .ว64 ล.1 ฉ.6 ยืมออก 31/01/2022
แบบแผนและความหมายแห่งองค์รวม / วีระ สมบูรณ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B818 .ว646 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
มิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานการสัมมนา / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC445 .ก644 พร้อมให้บริการ
วิทยาการระบาด / สวณี เต็งรังสรรค์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA105 .ส536 พร้อมให้บริการ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ส733 2561 ยืมออก 01/02/2022
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ส733 2556 พร้อมให้บริการ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books H62.5 .ส733 2555 พร้อมให้บริการ
ฐานคิด : จากแผนแม่บทสู่วิสาหกิจชุมชน / เสรี พงศ์พิศ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ส7842 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
มิติชุมชน : วิธีคิดท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อำนาจและการจัดการทรัพยากร / วิธีคิดท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อำนาจและการจัดการทรัพยากร / อานันท์ กาญจนพันธุ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 อ638 ฉ. 9 ยืมออก 16/02/2022
วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา / พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา / อานันท์ กาญจนพันธุ์, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books HM831 .อ63 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books H62.5 .ส725 2559 ยืมออก 11/02/2022
การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับนักศึกษาแพทย์ : หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ / หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ / กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books W20.5 .ก633 2558 ยืมออก 29/01/2022
ชีวสถิติสำหรับงานวิจัยทางการแพทย์ / จรรยา ภัทรอาชาชัย, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA950 .จ44 2554 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544