หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ พศ. 251

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 251
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การศึกษาเชิงคุณภาพ : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books H62.5 .ก67 2548 พร้อมให้บริการ H62.5 .ก67 2548
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : อมรา พงศาพิชญ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books SOCY HM 2004 666632 พร้อมให้บริการ SOCY HM 2004 666632
ตำราอาชีวเวชศาสตร์เบื้องต้น / สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA400 .ส745 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ WA400 .ส745
วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books W84.5 .ว63 2559 ยืมออก 22/02/2019 W84.5 .ว63 2559
วิถีชุมชน : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED W 2013 651985 พร้อมให้บริการ MED W 2013 651985
วิถีชุมชน : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books W84.5 .ว63 2555 ยืมออก 31/08/2019 W84.5 .ว63 2555
วิถีชุมชน : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books MED W 2011 653219 พร้อมให้บริการ MED W 2011 653219
วิทยาการระบาดและสุขภาพประชากร 1 / ศรีเมือง พลังฤทธิ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA105 .ศ464 2553 พร้อมให้บริการ WA105 .ศ464 2553
วัฒนธรรม สุขภาพ กับการเยียวยา : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA31 .ว633 2551 พร้อมให้บริการ WA31 .ว633 2551
สิทธิมนุษยชน รัฐกับการสาธารณสุขในสังคมไทย : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA525 .ก643 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ WA525 .ก643
สุขภาพคนไทย 2557 : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WA 2014 643482 พร้อมให้บริการ MED WA 2014 643482
สังคมวิทยาสุขภาพ 1 / เบญจวรรณ กำธรวัชระ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA31 .บ72 พร้อมให้บริการ WA31 .บ72
การศึกษาเชิงคุณภาพ : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books H62.5 .ก67 ฉ.14 พร้อมให้บริการ H62.5 .ก67
สังคมวิทยาสุขภาพและความเจ็บป่วย = มัลลิกา มัติโก. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA31 .ม644 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ WA31 .ม644
ระบาดวิทยา = ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA105 .พ93 2552 ยืมออก 31/08/2019 WA105 .พ93 2552
ระบาดวิทยา = ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books MED WA 2012 626436 พร้อมให้บริการ MED WA 2012 626436
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books SOC H 2013 630456 ยืมออก 26/02/2019 SOC H 2013 630456
มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GN316 .ย54 2559 ยืมออก 01/03/2019 GN316 .ย54 2559
มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ANTH GN 2013 620739 ยืมออก 02/03/2019 ANTH GN 2013 620739
มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books GN316 .ย54 2544 ฉ. 22 พร้อมให้บริการ GN316 .ย54 2544
กรอบความคิดระบบสุขภาพ : สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์, Document Nongyao Chaiseri Library
Circulation Counter
Documents DOC .ส72583ก45 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ DOC .ส72583ก45
ธรรมชาติของสรรพสิ่ง : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM651 .ธ444 2553 พร้อมให้บริการ HM651 .ธ444 2553
ธรรมชาติของสรรพสิ่ง : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books HM651 .ธ444 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ HM651 .ธ444
สู่สุขภาพทางสังคมและจิตวิญญาณ : Document Nongyao Chaiseri Library
Circulation Counter
Documents DOC .ส752545 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ DOC .ส752545
กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง : ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ธ646 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ HN700.592.พ6 ธ646
สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ / พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books REL BQ 2007 668058 พร้อมให้บริการ REL BQ 2007 668058
สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ / พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BQ4570.ส73 พ46 พร้อมให้บริการ BQ4570.ส73 พ46
ชีวสถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA950 .ว64 ล.1 ฉ.6 ยืมออก 31/08/2019 WA950 .ว64
แบบแผนและความหมายแห่งองค์รวม / วีระ สมบูรณ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B818 .ว646 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ B818 .ว646
มิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง : Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC445 .ก644 พร้อมให้บริการ HC445 .ก644
วิทยาการระบาด / สวณี เต็งรังสรรค์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA105 .ส536 พร้อมให้บริการ WA105 .ส536
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ส733 2561 พร้อมให้บริการ H62.5 .ส733 2561
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books SOC H 2013 652996 ยืมออก 26/02/2019 SOC H 2013 652996
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books H62.5 .ส733 2555 พร้อมให้บริการ H62.5 .ส733 2555
ฐานคิด : เสรี พงศ์พิศ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 ส7842 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ HN700.592.พ6 ส7842
มิติชุมชน : อานันท์ กาญจนพันธุ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.พ6 อ638 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ HN700.592.พ6 อ638
วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : อานันท์ กาญจนพันธุ์, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books HM831 .อ63 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ HM831 .อ63

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305