หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ พศ. 212

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 212
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Wheater's functional histology : Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .B875 2006 ยืมออก 18/12/2018 QS517 .B875 2006
Wheater's functional histology : Young, Barbara. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .B875 2000 C. 1 พร้อมให้บริการ QS517 .B875 2000
Wheater's functional histology : Burkitt, H. George. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS517 .B875 1993 พร้อมให้บริการ QS517 .B875 1993
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2010 พร้อมให้บริการ QS4 .M66 2010
Clinically oriented anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS4 .M66 2006 พร้อมให้บริการ QS4 .M66 2006
Essential clinical anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED QS 2015 636979 ยืมออก 31/01/2019 MED QS 2015 636979
Essential clinical anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS39 .M667 2011 ยืมออก 31/01/2019 QS39 .M667 2011
Essential clinical anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS39 .M667 2007 พร้อมให้บริการ QS39 .M667 2007
Essential clinical anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS39 .M667 2002 พร้อมให้บริการ QS39 .M667 2002
Essential clinical anatomy / Moore, Keith L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QS39 .M667 C.1 พร้อมให้บริการ QS39 .M667

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305