หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ กภ. 202

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: กภ. 202
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Neuroscience : Lundy-Ekman, Laurie. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL102 .L863 ยืมออก 31/01/2019 WL102 .L863
Basic clinical neuroscience / Young, Paul A., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL101 .Y686 2008 ยืมออก 29/01/2019 WL101 .Y686 2008
Neuroscience for rehabilitation / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL102 .N485 1999 พร้อมให้บริการ WL102 .N485 1999
Manter and Gatz's essentials of clinical neuroanatomy and neurophysiology. Gilman, Sid. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL100 .G546 1996 C.1 พร้อมให้บริการ WL100 .G546 1996
Motor control : Shumway-Cook, Anne, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WE 2012 635953 พร้อมให้บริการ MED WE 2012 635953
Motor control : Shumway-Cook, Anne, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE103 .S586 2007 พร้อมให้บริการ WE103 .S586 2007
ประสาทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / พัชรี คุณค้ำชู. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL100 .พ624 2555 ยืมออก 31/01/2019 WL100 .พ624 2555

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305