หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPP 210

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: PP 210
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การทดสอบกำลังกล้ามเนื้อด้วยมือ = Manual musele testing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE500 .ก643 2541 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การประเมินกำลังกล้ามเนื้อ : เอกสารคำสอนวิชา กภ 220 การประเมินกำลังกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของข้อต่อ (Assessment of muscle strength and range of motion) / เอกสารคำสอนวิชา กภ 220 การประเมินกำลังกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของข้อต่อ (Assessment of muscle strength and range of motion) / ดวงใจ วัฒนะประกรณ์กุล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE500 .ด523 พร้อมให้บริการ
Daniels and Worthingham's muscle testing : techniques of manual examination and performance testing / techniques of manual examination and performance testing / Avers, Dale. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE500 .A947 2019 พร้อมให้บริการ
Joint range of motion and muscle length testing / Reese, Nancy Berryman. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE500 .R445 2017 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544