หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ กภ. 210

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: กภ. 210
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การทดสอบกำลังกล้ามเนื้อด้วยมือ = Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE500 .ก643 2541 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ WE500 .ก643 2541
การประเมินกำลังกล้ามเนื้อ : ดวงใจ วัฒนะประกรณ์กุล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE500 .ด523 พร้อมให้บริการ WE500 .ด523

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305