หนังสือสำรองของพศ. 512

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 512
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Bethesda handbook of clinical hematology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH39 .B474 2019 พร้อมให้บริการ WH39 .B474 2019
Wintrobe's clinical hematology / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WH100 .W56 2019 พร้อมให้บริการ WH100 .W56 2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455