หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก. 681

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก. 681
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พิพัฒน์ สมภาร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T11 .ก613 ฉ. 5 Missing in Inventory
คัมภีร์การวิจัยและการเผยแพร่สู่นานาชาติ / จรัญ จันทลักขณา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q180.ก1 จ46 2551 ฉ. 6 Withdraw Processing

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544