หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 111

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 111
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Professional issues in nursing : challenges and opportunities / Huston, Carol Jorgensen. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY16 .H878 2017 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 / Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3105.ก28 2540 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3105.ก28 2551 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 / Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3105.ก28 2542 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 = Professional Nursing and Midwifery Act B.E. 2528 (1985) Revision of the Act B.E. 2540 (1997) / Professional Nursing and Midwifery Act B.E. 2528 (1985) Revision of the Act B.E. 2540 (1997) / Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3105.ก28 2554 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 พร้อมด้วย กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศกระทรวงสาธารณสุข และข้อบังคับ ระเบียบและประกาศสภาการพยาบาล / Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3105.ก28 2557 พร้อมให้บริการ
กฎหมายและข้อควรระวังของแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3018 .ส85 2551 พร้อมให้บริการ
กฎหมายและข้อควรระวังของแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3018 .ส85 2546 พร้อมให้บริการ
พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย = Nurse : being with the dying / เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย = Nurse : being with the dying / ทัศนีย์ ทองประทีป. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books WB310 .ท643 2553 พร้อมให้บริการ
วิชาชีพการพยาบาล : หลักการและแนวโน้ม = Professional nursing : principles and trends / รัตนา ทองสวัสดิ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY16 .ร62 2552 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล = Professional nursing development / อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY16 .อ734 2553 พร้อมให้บริการ
Nursing ethics through the life span / Bandman, Elsie L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY85 .B363 1995 พร้อมให้บริการ
Professional issues in nursing : challenges & opportunities / Huston, Carol Jorgensen. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY16 .H878 2010 พร้อมให้บริการ
Nursing ethics / Thompson, Ian Everard. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY85 .T466 2000 พร้อมให้บริการ
เอกลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพ / นันทนา น้ำฝน. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY16 .น63 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล = Nursing issues and trends / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY16 .ป463 ล. 1 พร้อมให้บริการ
จริยธรรมกับคุณค่าของพยาบาล / อมรา มลิลา, Document Nongyao Chaiseri Library
Circulation Counter
Documents DOC .อ446จ46 พร้อมให้บริการ
Nursing ethics : a principle-based approach / Edwards, Steven D. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY85 .E38 พร้อมให้บริการ
Nursing ethics : a principle-based approach / Edwards, Steven D., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY85 .E38 2009 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544