หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 491

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 491
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Nursing diagnosis : application to clinical practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY18 .C377 2017 พร้อมให้บริการ
Nursing diagnosis : application to clinical practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY18 .C377 2010 พร้อมให้บริการ
Nursing diagnosis : application to clinical practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY18 .C377 2000 พร้อมให้บริการ
Maternal & child health nursing : care of the childbearing & childrearing family / Silbert-Flagg, JoAnne. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .P555 2018 ยืมออก 31/01/2022
สูติศาสตร์ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ200 .ส73 2555 ยืมออก 30/08/2019
การพยาบาลผดุงครรภ์. เล่ม 3, สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .ก635 2555 ยืมออก 07/06/2021
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน / สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .ก637 2561 ยืมออก 02/02/2022
ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .ภ635 2553 พร้อมให้บริการ
ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .ภ635 2553ก พร้อมให้บริการ
ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม = Obstetric & gynecologic emergencies / Obstetric & gynecologic emergencies / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .ภ635 2557 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลสูติศาสตร์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ / ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .ป646 2558 พร้อมให้บริการ
สูติศาสตร์ = [Textbook of obstetrics] / [Textbook of obstetrics] / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ100 .ส6853 2553 พร้อมให้บริการ
สูติศาสตร์ = [Textbook of obstetrics] / [Textbook of obstetrics] / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ100 .ส6853 2548 ฉ. 1 ยืมออก 30/01/2022
สูติศาสตร์ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ100 .ส6853 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน : ฉบับปรับปรุง / ฉบับปรับปรุง / มาลีวัล เลิศสาครศิริ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .ม646 2554 พร้อมให้บริการ
แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน / มาลีวัล เลิศสาครศิริ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .ม648 2560 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะหลังคลอด / วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .ว648 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอด / ภาวะผิดปกติในระยะคลอด / สุภาพ ไทยแท้. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .ส744 2555 ยืมออก 25/01/2022
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ = Nursing obstetrics : complication during pregnancy / ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ = Nursing obstetrics : complication during pregnancy / สุภาวดี เครือโชติกุล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .ส746 2554 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ = Nursing obstetrics : complication during pregnancy / ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ = Nursing obstetrics : complication during pregnancy / สุภาวดี เครือโชติกุล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .ส746 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง = High risk pregnancy / High risk pregnancy / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ240 .ก638 2551 ยืมออก 07/02/2022
การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง = High risk pregnancy / High risk pregnancy / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ240 .ก638 ฉ. 1 ยืมออก 12/02/2022
วิกฤติการณ์ทางสูติกรรมที่รุนแรง = [Serious obstetric crisis] / [Serious obstetric crisis] / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ240 .ว624 2555 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน / เทียมศร ทองสวัสดิ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .ท845 2548 ฉ. 2 ยืมออก 24/01/2022
การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติในระยะคลอด / ปิยะนุช ชูโต. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ310 .ป646 2550 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด / ศิริวรรณ แสงอินทร์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ310 .ศ646 2558 พร้อมให้บริการ
กฎหมายการแพทย์ = Medical laws : วิเคราะห์ปัญหากฎหมายจากการเริ่มต้นของชีวิตในครรภ์มารดาถึงภาวะแกนสมองตาย / Medical laws : วิเคราะห์ปัญหากฎหมายจากการเริ่มต้นของชีวิตในครรภ์มารดาถึงภาวะแกนสมองตาย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3098 .ส75 2546 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
กฎหมายการแพทย์ = Medical laws : วิเคราะห์ปัญหากฎหมายจากการเริ่มต้นของชีวิตในครรภ์มารดาถึงภาวะแกนสมองตาย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3098 .ส75 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
Williams obstetrics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ100 .W55 2010 พร้อมให้บริการ มี E-book 25th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Williams obstetrics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ100 .W55 2005 พร้อมให้บริการ มี E-book 25th ed./2018 ที่ฐานข้อมูล AccessMedicine
Maternity & women's health care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .M385 2016 ยืมออก 31/01/2022
Maternity & women's health care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .M385 2012 พร้อมให้บริการ
Maternity & women's health care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .M385 2004 พร้อมให้บริการ
Maternity & women's health care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .M385 2000 พร้อมให้บริการ
Foundations of maternal-newborn and women's health nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .G677 2019 ยืมออก 31/01/2022
Foundations of maternal-newborn and women's health nursing / Murray, Sharon Smith. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WY 2014 627927 พร้อมให้บริการ
Foundations of maternal-newborn and women's health nursing / Murray, Sharon Smith. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .G677 2010 พร้อมให้บริการ
Maternal-newborn nursing & women's health care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .O437 2004 ยืมออก 31/08/2022
Maternal & child health nursing : care of the childbearing & childrearing family / care of the childbearing & childrearing family / Pillitteri, Adele. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .P555 2014 ยืมออก 31/08/2022
Maternal & child health nursing : care of the childbearing & childrearing family / Pillitteri, Adele. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .P555 2007 พร้อมให้บริการ
Maternal & child health nursing : care of the childbearing & childrearing family / Pillitteri, Adele. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .P555 2003 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ = Nursing care of sexually transmitted disseases in pregnancy / Nursing care of sexually transmitted disseases in pregnancy / ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WP140 .ฐ636 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
อันตรายในระยะคลอด การประเมินและการพยาบาล / ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ300 .ฐ636 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
สูติศาสตร์ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ200 .ส76 2551 พร้อมให้บริการ
สูติศาสตร์ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ200 .ส76 2548 ยืมออก 09/02/2022
สูติศาสตร์รามาธิบดี / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ100 .ส75 2539 ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
สูติศาสตร์ : พื้นฐานและปัญหา = Pregnancy : basic knowledge & problems / พิชัย เจริญพานิช, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ200 .พ625 พร้อมให้บริการ
สิทธิผู้ป่วย = Patients's rights / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books W85 .ว637 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
High risk maternity nursing manual / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .H547 1993 พร้อมให้บริการ
Introductory maternal-newborn nursing / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .I587 พร้อมให้บริการ
Manual of high risk pregnancy & delivery / Gilbert, Elizabeth Stepp. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .G553 2003 พร้อมให้บริการ
Maternity & women's health care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .M385 2020 ยืมออก 31/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544