หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 393

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 393
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Nelson textbook of pediatrics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS100 .N45 2011 พร้อมให้บริการ มี E-book 21th ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Nelson textbook of pediatrics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS100 .N45 2007 พร้อมให้บริการ มี E-book 21st ed./2020 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
New trend in pediatrics practice 2008 : หนังสือคู่มือการอบรมระยะสั้นประจำปี 2551 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS100 .น653 2551 พร้อมให้บริการ
ตำราการพยาบาลเด็ก. เล่ม 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .ต646 2553 ล. 1 ยืมออก 31/08/2022
ตำราการพยาบาลเด็ก. เล่ม 2 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .ต646 2553 ล. 2 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อย / พนิดา ศิริอำพันธ์กุล, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS320 .พ363 พร้อมให้บริการ
ตำราการพยาบาลเด็ก. เล่ม 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .ต653 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ
ตำราการพยาบาลเด็ก. เล่ม 2 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .ต653 2553 ล. 2 พร้อมให้บริการ
การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ว634 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ว634 2552 พร้อมให้บริการ
การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ว634 2555 พร้อมให้บริการ
กุมารเวชศาสตร์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS200 .ก7364 2555 ล. 1 พร้อมให้บริการ สันกาวหลุด ส่งซ่อม/เกณิภา
กุมารเวชศาสตร์. 2 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS200 .ก7364 2555 ล. 2 ยืมออก 16/02/2022
Pediatric nursing : caring for children and their families / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .P4254 2012 พร้อมให้บริการ
Pediatric nursing : caring for children and their families / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .P4254 C. 1 พร้อมให้บริการ
Wong's nursing care of infants and children / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .W655 2015 พร้อมให้บริการ
Wong's nursing care of infants and children / Wong, Donna L., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .W655 2011 ยืมออก 31/01/2022
Wong's nursing care of infants and children / Wong, Donna L., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .W655 2003 พร้อมให้บริการ
การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด / เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS420 .ก746 2554 พร้อมให้บริการ
การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด / เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS420 .ก746 พร้อมให้บริการ
ปวดในเด็ก : การพยาบาลแบบองค์รวมโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง = Pain in children : holistic family-centered nursing / ดารุณี จงอุดมการณ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WL704 .ด647 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ตำราอิเล็คโทรลัยต์ในเด็ก / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU105 .อ647 2548 พร้อมให้บริการ
ไข้เลือดออก / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC534 .ข948 ฉ. 1 ยืมออก 19/02/2022
ไข้เลือดออก / สุจิตรา นิมมานนิตย์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WC534 .ส726 พร้อมให้บริการ
หัตถการในเด็ก = Pediatric procedures / Pediatric procedures / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS39 .ห632 2555 พร้อมให้บริการ
ตำราการพยาบาลเด็ก / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .ต646 พร้อมให้บริการ
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัย / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS113 .ก652 2555 พร้อมให้บริการ
ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS200.01 .ป62 2549 พร้อมให้บริการ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานในเด็ก / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS25 .ก643 2547 พร้อมให้บริการ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานในเด็ก / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS25 .ก643 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Essentials of pediatric nursing / Kyle, Terri. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .K95 2013 พร้อมให้บริการ
ภาวะปรกติและผิดปรกติที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด = [Atlas normal findings and common problems in neonates] / เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS420 .ก748 2555 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลทารกแรกเกิด / กนกวรรณ ฉันธนะมงคล, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS420 .ก325 2554 พร้อมให้บริการ
การเล่นในเด็กป่วย / แจ่มจันทร์ กุลวิจิตร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS350.4 .จ864 2552 พร้อมให้บริการ
Ambulatory pediatrics. เล่มที่ 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS200 .อ84 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ
Ambulatory pediatrics. เล่มที่ 2 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS200 .อ84 2553 ล. 2 พร้อมให้บริการ
การซักประวัติและตรวจร่างกายในเด็ก / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS141 .ก642 พร้อมให้บริการ
ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษา / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS200 .ป626 2552 พร้อมให้บริการ
Acute care pediatrics / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS200 .อ837 2554 พร้อมให้บริการ
แนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS280 .น854 2553 Lost and Paid
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW805 .ห462 2555 พร้อมให้บริการ
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QW805 .ห462 2554 พร้อมให้บริการ
Wong's nursing care of infants and children / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY159 .W655 2019 ยืมออก 19/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544