หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 492

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 492
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Community as partner : theory and practice in nursing / theory and practice in nursing / Anderson, Elizabeth T. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY106 .A534 2000 พร้อมให้บริการ
Community as partner : theory and practice in nursing / theory and practice in nursing / Anderson, Elizabeth T. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY106 .A534 2011 ยืมออก 31/01/2022
Community as partner : theory and practice in nursing / Anderson, Elizabeth T. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY106 .A534 2015 พร้อมให้บริการ
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัย / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WS113 .ก652 2555 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลอนามัยชุมชน / ไพเราะ ผ่องโชค. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY106 .พ948 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลอนามัยชุมชน / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY106 .ก647 2555 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลชุมชน / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY106 .ก6444 2555 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาล / กระบวนการพยาบาล / ศิวพร อึ้งวัฒนา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY106 .ศ653 2560 พร้อมให้บริการ
กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน : การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน / การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน / ขนิษฐา นันทบุตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books WT30.ข36 2550 พร้อมให้บริการ
การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคเรื้อรัง : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ = Health promotion and chronic disease prevention : concepts to application / จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ = Health promotion and chronic disease prevention : concepts to application / พานทิพย์ แสงประเสริฐ, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QT180 .พ625 2554 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing : common problems and caring guideline / ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing : common problems and caring guideline / ศิริพันธุ์ สาสัตย์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books WY152 .ศ646 2551 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing : common problems and caring guideline / ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing : common problems and caring guideline / ศิริพันธุ์ สาสัตย์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .ศ646 2554 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing : common problems and caring guideline / ศิริพันธุ์ สาสัตย์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY152 .ศ646 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัย / สกุณา บุญนรากร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books WA590 .ส272 2554 ยืมออก 31/08/2022
การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัย / สกุณา บุญนรากร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA590 .ส272 2552 พร้อมให้บริการ
Community/public health nursing : promoting the health of populations / promoting the health of populations / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WY 2015 647346 ยืมออก 31/01/2022
Community/public health nursing : promoting the health of populations / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY106 .C668 2011 พร้อมให้บริการ
Community as partner : theory and practice in nursing / Anderson, Elizabeth T. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY106 .A534 2019 ยืมออก 31/08/2022
Community/public health nursing : promoting the health of populations / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY106 .C668 2019 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544