หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 034

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 034
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Modern nutrition in health and disease / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB400 .M63 2006 พร้อมให้บริการ
Modern nutrition in health and disease / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB400 .M63 2014 พร้อมให้บริการ
การประเมินภาวะโภชนาการ = [Nutritional assessment] / จินตนา สุวิทวัส. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU146.1 .จ633 2561 พร้อมให้บริการ
การประเมินภาวะโภชนาการ = Nutritional assessment / นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QU146.1 .น725 2554 พร้อมให้บริการ
ประมวลทฤษฏีการแพทย์แผนไทย เล่ม 1 พระคัมภีร์สมุฎฐานวินิจฉัย / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB50.JT3 พ72 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด / สุนทรี สิงหบุตรา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books QK99 .ส68 ฉ.7 พร้อมให้บริการ 2536
ผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน 4 ภาค : รวมบทความการประชุมวิชาการ เรื่อง ผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน 4 ภาค (15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2542) / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books TX401 .ผ63 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
คู่มือประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB50.JT3 ค736 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ผักพื้นบ้าน : ความหมายและภูมิปัญญาของสามัญชนไทย / ความหมายและภูมิปัญญาของสามัญชนไทย / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books SB320.8.ท9 ผ615 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544