หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 421

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 421
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
สูติศาสตร์ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ200 .ส73 2555 ยืมออก 30/08/2019
การพยาบาลผดุงครรภ์. เล่ม 3, สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .ก635 2555 ยืมออก 07/06/2021
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน / สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .ก637 2561 ยืมออก 02/02/2022
ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .ภ635 2553 พร้อมให้บริการ
ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .ภ635 2553ก พร้อมให้บริการ
ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม = Obstetric & gynecologic emergencies / Obstetric & gynecologic emergencies / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB105 .ภ635 2557 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลสูติศาสตร์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ / ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .ป646 2558 พร้อมให้บริการ
สูติศาสตร์ = [Textbook of obstetrics] / [Textbook of obstetrics] / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ100 .ส6853 2553 พร้อมให้บริการ
สูติศาสตร์ = [Textbook of obstetrics] / [Textbook of obstetrics] / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ100 .ส6853 2548 ฉ. 1 ยืมออก 30/01/2022
สูติศาสตร์ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ100 .ส6853 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน : ฉบับปรับปรุง / ฉบับปรับปรุง / มาลีวัล เลิศสาครศิริ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .ม646 2554 พร้อมให้บริการ
แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน / มาลีวัล เลิศสาครศิริ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .ม648 2560 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะหลังคลอด / วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157.3 .ว648 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอด / ภาวะผิดปกติในระยะคลอด / สุภาพ ไทยแท้. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .ส744 2555 ยืมออก 25/01/2022
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ = Nursing obstetrics : complication during pregnancy / ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ = Nursing obstetrics : complication during pregnancy / สุภาวดี เครือโชติกุล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .ส746 2554 พร้อมให้บริการ
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ = Nursing obstetrics : complication during pregnancy / ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ = Nursing obstetrics : complication during pregnancy / สุภาวดี เครือโชติกุล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY157 .ส746 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง = High risk pregnancy / High risk pregnancy / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ240 .ก638 2551 ยืมออก 07/02/2022
การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง = High risk pregnancy / High risk pregnancy / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ240 .ก638 ฉ. 1 ยืมออก 12/02/2022
วิกฤติการณ์ทางสูติกรรมที่รุนแรง = [Serious obstetric crisis] / [Serious obstetric crisis] / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WQ240 .ว624 2555 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544