หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 411

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 411
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การบริหารการพยาบาล / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .ก643 2552 พร้อมให้บริการ
การบริหารการพยาบาล / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .ก643 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ก้าวใหม่สู่บทบาทใหม่ในการบริหารการพยาบาล / พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .พ525 พร้อมให้บริการ
ขุมปัญญาทางพยาบาลศาสตร์ = Wisdom in nursing science / พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY86 .พ624 พร้อมให้บริการ
คู่มือการนิเทศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .ค735 Withdraw Processing
คุณภาพการบริหารการพยาบาล / พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .พ5228 พร้อมให้บริการ
การบริหารการพยาบาล / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .ก644 พร้อมให้บริการ
ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 = Leadership and strategic management in nursing organization for the 21st century / Leadership and strategic management in nursing organization for the 21st century / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .บ722 2551 พร้อมให้บริการ
ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 = Leadership and strategic management in nursing organization for the 21st century / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .บ722 พร้อมให้บริการ
กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Strategic management of health care system in an era of ASEAN economic community / Strategic management of health care system in an era of ASEAN economic community / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books W84.1 .บ72 2560 พร้อมให้บริการ
ถามและตอบ: การบริหารหอผู้ป่วย = Q & A: ward management / เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .ส757 2552 พร้อมให้บริการ
สารสนเทศทางการพยาบาล = Nursing informatics / สุกัญญา ประจุศิลป. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY26.5 .ส726 พร้อมให้บริการ
การบริหารการพยาบาล = [Nursing administration] / อมร สุวรรณนิมิตร. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .อ444 2553 พร้อมให้บริการ
ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล = Leadership of nursing administration / Leadership of nursing administration / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .ภ656 2560 พร้อมให้บริการ
การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plus = Nursing management in 4G plus Era / เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .ส7565 2559 พร้อมให้บริการ
Leadership & nursing care management / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .H834 2018 ยืมออก 31/08/2022
Leadership & nursing care management / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .H834 2014 พร้อมให้บริการ
Leadership and nursing care management / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .H834 2010 พร้อมให้บริการ
Leadership and nursing care management / Huber, Diane. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .H834 2000 พร้อมให้บริการ
NOC and NIC linkages to NANDA-I and clinical conditions : supporting critical reasoning and quality care / supporting critical reasoning and quality care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY15 .N632 2012 พร้อมให้บริการ
Leadership roles and management functions in nursing : theory and application / theory and application / Marquis, Bessie L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .M367 2015 พร้อมให้บริการ
Leadership roles and management functions in nursing : theory and application / Marquis, Bessie L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .M367 2006 พร้อมให้บริการ
Leadership roles and management functions in nursing : theory and application / Marquis, Bessie L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .M367 2000 พร้อมให้บริการ
Management and leadership for nurse administrators / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .S936 2009 พร้อมให้บริการ
Leadership roles and management functions in nursing : theory and application / theory and application / Marquis, Bessie L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .M367 2021 พร้อมให้บริการ
Leadership and nursing care management / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .H834 2022 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544