หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 311
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT68 .ป46 2552 พร้อมให้บริการ
หลักกฎหมายอาญา / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3800 .ส88 2551 ฉ. 18 ยืมออก 16/02/2022
กฎหมายการแพทย์ = Medical laws : วิเคราะห์ปัญหากฎหมายจากการเริ่มต้นของชีวิตในครรภ์มารดาถึงภาวะแกนสมองตาย / Medical laws : วิเคราะห์ปัญหากฎหมายจากการเริ่มต้นของชีวิตในครรภ์มารดาถึงภาวะแกนสมองตาย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3098 .ส75 2546 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
กฎหมายการแพทย์ = Medical laws : วิเคราะห์ปัญหากฎหมายจากการเริ่มต้นของชีวิตในครรภ์มารดาถึงภาวะแกนสมองตาย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3098 .ส75 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
กฎหมายการประกอบวิชาชีพพยาบาล / ดาราพร คงจา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3105 .ด64 ฉ. 5 ยืมออก 06/02/2022
หลักกฎหมายแพ่ง / ประทีป ทับอัตตานนท์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT500 .ป454 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT68 .ป46 2560 ยืมออก 03/02/2022
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KPT68 .ป46 2559 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ปรับปรุง พ.ศ. 2536 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ข้อบังคับสภาการพยาบาล ประกาศสภาการพยาบาล. Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3105.ก28 2536 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 / Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3105.ก28 2540 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3105.ก28 2551 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 / Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3105.ก28 2542 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 = Professional Nursing and Midwifery Act B.E. 2528 (1985) Revision of the Act B.E. 2540 (1997) / Professional Nursing and Midwifery Act B.E. 2528 (1985) Revision of the Act B.E. 2540 (1997) / Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3105.ก28 2554 พร้อมให้บริการ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 พร้อมด้วย กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศกระทรวงสาธารณสุข และข้อบังคับ ระเบียบและประกาศสภาการพยาบาล / Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3105.ก28 2557 พร้อมให้บริการ
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข. Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Stacks
Reference Books KPT3098.ก28 2553 ล. 1 พร้อมให้บริการ
กฎหมายและข้อควรระวังของแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3018 .ส85 2551 พร้อมให้บริการ
กฎหมายและข้อควรระวังของแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3018 .ส85 2546 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT120 .ส85 2562 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT120 .ส85 2561 พร้อมให้บริการ
การให้ความยินยอมในการรับบริการสาธารณสุขและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 8 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 : สรุปผลการเสวนาวิชาการ บทความวิชาการ ถาม-ตอบ การให้ความยินยอมตามมาตรา 8 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แนวปฏิบัติต่างประเทศเรื่องการให้ความยินยอมในการรับบริการสาธารณสุข / สรุปผลการเสวนาวิชาการ บทความวิชาการ ถาม-ตอบ การให้ความยินยอมตามมาตรา 8 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แนวปฏิบัติต่างประเทศเรื่องการให้ความยินยอมในการรับบริการสาธารณสุข / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books KPT3075.ก35255 ก65 2554 พร้อมให้บริการ
กฎหมายอาญา ภาค 1 / หยุด แสงอุทัย, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT3800 .ห44 2556 ยืมออก 12/02/2022
กฎหมายอาญา ภาค 2-3 / หยุด แสงอุทัย, Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT3800 .ห442 2555 ยืมออก 18/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544