หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 212

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 212
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
แบบแผนสุขภาพ : การเก็บรวบรวมข้อมูล = Functional health pattern : data collection / การเก็บรวบรวมข้อมูล = Functional health pattern : data collection / ศิริพร ขัมภลิขิต. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ศ646 พร้อมให้บริการ
แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล / จันทร์เพ็ญ สันตวาจา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .จ633 พร้อมให้บริการ
ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฎีการพยาบาล / ฟาริดา อิบราฮิม. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ฟ6473 พร้อมให้บริการ
คู่มือการวินิจฉัยการพยาบาล 1995-1996 / กอร์ดอน, มาร์จอรี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ก543 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล / จันทร์เพ็ญ สันตวาจา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .จ633 2556 พร้อมให้บริการ
การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ว634 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ว634 2552 พร้อมให้บริการ
การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์. Book Nongyao Chaiseri Library
Shelving Cart
General Books WY100 .ว634 2555 พร้อมให้บริการ
Kozier & Erb's fundamentals of nursing : concepts, process and practice / Berman, Audrey. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .F863 2016 ยืมออก 31/01/2022
Basic nursing : foundations of skills & concepts / White, Lois. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .W457 C. 1 พร้อมให้บริการ
การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล / คาร์เพนิโท-โมเยท, ลินดา จูอัล. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ค644 ล. 1 ยืมออก 03/02/2022
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice / การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice / พรศิริ พันธสี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .พ45 2560 ยืมออก 25/08/2021
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice / การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice / พรศิริ พันธสี. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .พ45 2553 ยืมออก 03/02/2022
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบของ NANDA = NANDA nursing diagnosis / NANDA nursing diagnosis / วิจิตรา กุสุมภ์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ว626 2551 ยืมออก 24/01/2022
ตำราซักประวัติและตรวจร่างกาย / สันต์ หัตถีรัตน์, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB200 .ส633 2552 พร้อมให้บริการ
The Physical examination / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB200 .ฟ656 2551 พร้อมให้บริการ
Nursing documentation : a nursing process approach / Iyer, Patricia W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100.5 .I947 1999 พร้อมให้บริการ
Nursing process and nursing diagnosis / Iyer, Patricia W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .I94 1995 พร้อมให้บริการ
Nursing process and nursing diagnosis / Iyer, Patricia W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .I94 พร้อมให้บริการ
Basic nursing : a critical thinking approach / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .B3117 1999 พร้อมให้บริการ ราคาเป็นชุด
กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีและการนำไปใช้ / ทฤษฎีและการนำไปใช้ / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ก463 2552 ยืมออก 05/02/2021
การตรวจร่างกายสำหรับพยาบาล / ผ่องพรรณ อรุณแสง. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB200 .ผ523 2541 พร้อมให้บริการ
กระบวนการพยาบาล / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .ก4317 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Applying nursing process : a step-by-step guide / Alfaro-LeFevre, Rosalinda. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .A443 1994 ยืมออก 31/01/2022
Kozier & Erb's fundamentals of nursing : concepts, process, and practice / concepts, process, and practice / Berman, Audrey. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .F863 2012 ยืมออก 31/01/2022
Kozier & Erb's fundamentals of nursing : concepts, process, and practice / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .F863 2008 พร้อมให้บริการ
Nursing care plans & documentation : nursing diagnoses and collaborative problems / nursing diagnoses and collaborative problems / Carpenito-Moyet, Lynda Juall. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .C294 2004 ยืมออก 31/01/2022
Nursing care plans & documentation : nursing diagnoses and collaborative problems / Carpenito-Moyet, Lynda Juall. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .C294 2009 ยืมออก 31/01/2022
Fundamentals of nursing : the art and science of nursing care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY16 .F86 2011 ยืมออก 31/01/2022
Fundamentals of nursing : the art and science of nursing care / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY16 .F86 2005 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544