หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 214

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 214
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Communication in nursing / Balzer-Riley, Julia W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY87 .S66 2017 พร้อมให้บริการ
Health promotion in nursing practice / Murdaugh, Carolyn L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .P563 2019 พร้อมให้บริการ
Health promotion in nursing practice / Pender, Nola J., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .P563 2002 พร้อมให้บริการ
Health promotion in nursing practice / Pender, Nola J., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .P563 2006 พร้อมให้บริการ
Professional nursing : concepts & challenges / Black, Beth Perry. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY16 .P76 2017 พร้อมให้บริการ
Professional nursing : concepts & challenges / Chitty, Kay Kittrell. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY16 .P76 2011 พร้อมให้บริการ
Professional nursing : concepts & challenges / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY16 .P76 2001 พร้อมให้บริการ
Principles of leadership / DuBrin, Andrew J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books HD57.7 .D83 2010 พร้อมให้บริการ
Social skills for nursing practice / French, Peter. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY87 .F746 1994 พร้อมให้บริการ
Social skills activities for secondary students with special needs / Mannix, Darlene. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books HV894 .M358 2009 พร้อมให้บริการ
Nursing leadership & management / Kelly-Heidenthal, Patricia. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .K455 พร้อมให้บริการ
Contemporary nursing : issues, trends, & management / issues, trends, & management / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY101 .C667 2011 พร้อมให้บริการ
Contemporary nursing : issues, trends, & management / issues, trends, & management / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY101 .C667 2014 พร้อมให้บริการ
แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ : รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books W21 .น853 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เกมและกิจกรรมสร้างแรงจูงใจทีมงาน! / เอปสไตน์, โรเบิร์ต, ค.ศ.1953- Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books BF503 .อ73 2553 พร้อมให้บริการ
เกมและกิจกรรมสร้างแรงจูงใจทีมงาน! / เอปสไตน์, โรเบิร์ต, ค.ศ.1953- Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF503 .อ73 พร้อมให้บริการ
สื่อสารด้วยใจ ได้สุขภาพดี / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA590 .ส695 2552 พร้อมให้บริการ
แรงจูงใจเชิงบวก / พชร ผลิตโชค. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF503 .พ24 2556 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาองค์ความรู้. การสื่อสารเพื่อสุขภาพ = Health communication / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA590 .ก6245 2548 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาองค์ความรู้. การสื่อสารเพื่อสุขภาพ = Health communication / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA590 .ก6245 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารสุขภาพ : กลยุทธ์ในงานสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ / กลยุทธ์ในงานสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ / วาสนา จันทร์สว่าง. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA590 .ว653 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ = The development of personality for making human relation / The development of personality for making human relation / ทัศนัย ไกรทอง. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF698 .ท653 ยืมออก 12/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544