หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพย. 214

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพยาบาลศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พย. 214
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Communication in nursing / Balzer-Riley, Julia W. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY87 .S66 2017 พร้อมให้บริการ
Health promotion in nursing practice / Murdaugh, Carolyn L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .P563 2019 พร้อมให้บริการ
Health promotion in nursing practice / Pender, Nola J., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .P563 2002 พร้อมให้บริการ
Health promotion in nursing practice / Pender, Nola J., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY100 .P563 2006 พร้อมให้บริการ
Professional nursing : concepts & challenges / Black, Beth Perry. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY16 .P76 2017 พร้อมให้บริการ
Professional nursing : concepts & challenges / Chitty, Kay Kittrell. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY16 .P76 2011 พร้อมให้บริการ
Professional nursing : concepts & challenges / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY16 .P76 2001 พร้อมให้บริการ
Principles of leadership / DuBrin, Andrew J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books HD57.7 .D83 2010 พร้อมให้บริการ
Social skills for nursing practice / French, Peter. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY87 .F746 1994 พร้อมให้บริการ
Social skills activities for secondary students with special needs / Mannix, Darlene. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books HV894 .M358 2009 พร้อมให้บริการ
Nursing leadership & management / Kelly-Heidenthal, Patricia. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY105 .K455 พร้อมให้บริการ
Contemporary nursing : issues, trends, & management / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY101 .C667 2011 พร้อมให้บริการ
Contemporary nursing : issues, trends, & management / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books MED WY 2014 647365 พร้อมให้บริการ
แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ : รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books W21 .น853 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เกมและกิจกรรมสร้างแรงจูงใจทีมงาน! / เอปสไตน์, โรเบิร์ต, ค.ศ.1953- Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books BF503 .อ73 2553 พร้อมให้บริการ
เกมและกิจกรรมสร้างแรงจูงใจทีมงาน! / เอปสไตน์, โรเบิร์ต, ค.ศ.1953- Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BF503 .อ73 พร้อมให้บริการ
สื่อสารด้วยใจ ได้สุขภาพดี / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA590 .ส695 2552 พร้อมให้บริการ
แรงจูงใจเชิงบวก / พชร ผลิตโชค. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF503 .พ24 2556 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาองค์ความรู้. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA590 .ก6245 2548 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาองค์ความรู้. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA590 .ก6245 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การสื่อสารสุขภาพ : กลยุทธ์ในงานสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ / วาสนา จันทร์สว่าง. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA590 .ว653 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ = The development of personality for making human relation / ทัศนัย ไกรทอง. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF698 .ท653 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544