หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ EE 211

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: EE 211
  4. Instructors:
    • ภัททา เกิดเรือง
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Economics / Lipsey, Richard G., Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB171 .L525 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305