หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 201

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 201
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนสำคัญที่สุด / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LB1060 .ป24 พร้อมให้บริการ
แคทส์ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง = CATS : a student-centered instructional model / รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง = CATS : a student-centered instructional model / ชนาธิป พรกุล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LB1027 .ช363 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก : รูปแบบการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง = [Problem-based learning as a student-centered learning] / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books LB1027.42 .ก6445 2547 พร้อมให้บริการ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก : รูปแบบการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง = [Problem-based learning as a student-centered learning] / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books LB1027.42 .ก6445 2546 พร้อมให้บริการ
ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / ทิศนา แขมมณี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LB1025.3 .ท65 2550 ฉ. 2 ยืมออก 14/02/2022
ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / ทิศนา แขมมณี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LB1025.3 .ท65 2548 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / ทิศนา แขมมณี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LB1025.3 .ท65 2547 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 = 21st century skills : rethinking how students learn / การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 = 21st century skills : rethinking how students learn / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LB1134 .ท625 2554 พร้อมให้บริการ
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 = 21st century skills : rethinking how students learn / การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 = 21st century skills : rethinking how students learn / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books LB1134 .ท625 2562 พร้อมให้บริการ
A handbook for medical teachers / Newble, David I. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books W18 .N4944 2001 พร้อมให้บริการ
Clinical epidemiology & evidence-based medicine : fundamental principles of clinical reasoning & research / Katz, David L., Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WA950 .K379 พร้อมให้บริการ
Self-directed learning : a guide for learners and teachers / a guide for learners and teachers / Knowles, Malcolm S. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books LB1601.3 .K56 ยืมออก 03/02/2022
Essential evidence-based medicine / Mayer, Dan. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB102 .M394 พร้อมให้บริการ
An introduction to cognitive behaviour therapy : skills and applications / skills and applications / Westbrook, David. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books WM425.5.C6 W478 Lost

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544