หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพศ. 661

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะแพทยศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: พศ. 661
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Textbook of disorders and injuries of the musculoskeletal system : an introduction to orthopaedics, fractures and joint injuries, rheumatology, metabolic bone disease and rehabilitation / Salter, Robert Bruce. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE140 .S258 1999 C. 2 พร้อมให้บริการ
Rockwood and Wilkins' fractures in children / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE175 .R632 2015 พร้อมให้บริการ
Orthopedic physical assessment / Magee, David J. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE168 .M34 2002 พร้อมให้บริการ มี E-book 6th ed./2014 ที่ฐานข้อมูล ClinicalKey
Rockwood and Green's fractures in adults. Volume 1 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE175 .R63 2015 V. 1 พร้อมให้บริการ
Rockwood and Green's fractures in adults. Volume 2 / Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE175 .R63 2015 V. 2 พร้อมให้บริการ
พื้นฐานวิชากระดูกหัก-ข้อเคลื่อนหลุด = Basic knowledge in fractures & dislocations / วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE175 .ว64 2532 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
การตรวจกายภาพทางฮอร์โธปิดิคส์ / เจริญ โชติกวณิชย์, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE141 .จ74 2535 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Outline of orthopaedics / Adams, John Crawford, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE168 .A32 2001 พร้อมให้บริการ
Adams's outline of orthopaedics / Hamblen, David L. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WE168 .A32 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544