หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของPP 330

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสหเวชศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: PP 330
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การรักษาด้วยเครื่องไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด = Electrotherapeutic equipments for physical therapy / กันยา ปาละวิวัธน์. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB495 .ก634 2543 พร้อมให้บริการ
Physical agents : a comprehensive text for physical therapists / Hecox, Bernadette. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .H436 พร้อมให้บริการ
Therapeutic modalities for allied health professionals / Prentice, William E. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WB460 .P745 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544