รายวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ภาค รายวิชา # Section คำค้น Instructors หมายเหตุ
AP 164 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AP 164 ภาคการศึกษาที่ 1
, นิจ ตันติศิรินทร์ (อาจารย์)
AP 162 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AP 162 ภาคการศึกษาที่ 2
สุดประเสริฐ, สุดาภรณ์
AP 163 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AP 163 ภาคการศึกษาที่ 1
, วโรดม ศุขสวัสดิ (อาจารย์ ม.ล.)
AR 101 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 101 ภาคการศึกษาที่ 1
, วโรดม ศุขสวัสดิ (อาจารย์ ม.ล.)
AR 102 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 102 ภาคการศึกษาที่ 2
AR 103 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 103 ภาคการศึกษาที่ 2
ศรีสุวรรณ, ธัชพงศ์
AR 103 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 103 ภาคการศึกษาที่ 2
AR 104 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 104 ภาคการศึกษาที่ 1
, ดารณี จารีมิตร (อาจารย์)
AR 205 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 205 ภาคการศึกษาที่ 2
, ศิวาพร กลิ่นมาลัย (อาจารย์)
AR 213 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 213 ภาคการศึกษาที่ 2
AR 215 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 215 ภาคการศึกษาที่ 1
, นิรันดร ทองอรุณ
AR 221 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 221 ภาคการศึกษาที่ 1
พัฒนวศิน, ศรีศักดิ์
AR 231 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 231 ภาคการศึกษาที่ 1
เลิศวัฒนารักษ์, ภูษิต
AR 241 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 241 ภาคการศึกษาที่ 1
ตันตสวัสดิ์, เฉลิมวัฒน์
AR 250 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 250 ภาคการศึกษาที่ 2
, ศุภวัจน์ แก้วขาว (อาจารย์)
AR 251 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 251 ภาคการศึกษาที่ 2
, ธนากร ตาระกา (อาจารย์)
AR 311 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 311 ภาคการศึกษาที่ 2
, ศิวาพร กลิ่นมาลัย (อาจารย์)
AR 313 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 313 ภาคการศึกษาที่ 2
อาจรักษา, วิญญู
AR 316 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 316 ภาคการศึกษาที่ 2
, นิรันดร ทองอรุณ
AR 374 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 374 ภาคการศึกษาที่ 2
เลิศวัฒนารักษ์, ภูษิต
AR 416.1 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 416.1 ภาคการศึกษาที่ 2
ศรีสุธาพรรณ, อวิรุทธ์
AR 416.2 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 416.2 ภาคการศึกษาที่ 2
, ชาวี บุษยรัตน์ ,อาจารย์
IA 215 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA 215 ภาคการศึกษาที่ 1
ละอองแก้ว, จอมใจ
IA 306 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA 306 ภาคการศึกษาที่ 1
, สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์ (อาจารย์)
IA101 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA101 ภาคการศึกษาที่ 1
ทรัพย์สุนทรกุล (อาจารย์), นภมณี
IA208 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA208 ภาคการศึกษาที่ 1
เจริญพร, นริศ
IA315 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA315 ภาคการศึกษาที่ 1
ทรัพย์สุนทรกุล (อาจารย์), นภมณี
IA331 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA331 ภาคการศึกษาที่ 1
ฤทธิรงค์, สุปรีดี
LN 101 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 101 ภาคการศึกษาที่ 1
, ศุภวัจน์ แก้วขาว (อาจารย์)
LN 102 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 102 ภาคการศึกษาที่ 2
, ชุมเขต แสวงเจริญ (อาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทมน เสลานนท์ (อาจารย์ชวาน พรรณดวงเนตร) (Guest instructor)
LN 103 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 103 ภาคการศึกษาที่ 2
, ชุมเขต แสวงเจริญ (อาจารย์)
, ศุภวัจน์ แก้วขาว (อาจารย์)
LN 121 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 121 ภาคการศึกษาที่ 2
, สุภณัฐ เดชนิรัติศัย (อาจารย์)
LN 123 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 123 ภาคการศึกษาที่ 2
, สุภณัฐ เดชนิรัติศัย (อาจารย์)
LN 204 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 204 ภาคการศึกษาที่ 1
LN 215 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 215 ภาคการศึกษาที่ 1
, ชุมเขต แสวงเจริญ (อาจารย์)
LN 221 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 221 ภาคการศึกษาที่ 1
, สุภณัฐ เดชนิรัติศัย (อาจารย์)
LN 306 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 306 ภาคการศึกษาที่ 1
, ชุมเขต แสวงเจริญ (อาจารย์)
LN 307 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 307 ภาคการศึกษาที่ 1
, ศุภวัจน์ แก้วขาว (อาจารย์)
LN 315 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 315 ภาคการศึกษาที่ 1
UP 101 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 101 ภาคการศึกษาที่ 1
, กฤตพร ห้าวเจริญ (อาจารย์)
UP 102 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 102 ภาคการศึกษาที่ 2
คงอ้วน, วราลักษณ์
วิเชียรน้อย, นิพันธ์
UP 103 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 103 ภาคการศึกษาที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน คำวชิระพิทักษ์
UP 121 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 121 ภาคการศึกษาที่ 1
, กฤตพร ห้าวเจริญ (อาจารย์)
วิเชียรน้อย, นิพันธ์
UP 203 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 203 ภาคการศึกษาที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน คำวชิระพิทักษ์
UP 204 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 204 ภาคการศึกษาที่ 2
, ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า (อาจารย์ ดร.)
, สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย อ.ดร.
UP 205 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 205 ภาคการศึกษาที่ 1
พิมลเสถียร, ยงธนิศร์
UP 205 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 205 ภาคการศึกษาที่ 1
พิมลเสถียร, ยงธนิศร์
UP 206 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 206 ภาคการศึกษาที่ 1
, จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ (อาจารย์)
UP 211 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 211 ภาคการศึกษาที่ 2
, กฤตพร ห้าวเจริญ (อาจารย์)
, จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ (อาจารย์)
วิเชียรน้อย, นิพันธ์
UP 222 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 222 ภาคการศึกษาที่ 1
เด่นไพบูลย์, ฉวีวรรณ
UP 223 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 223 ภาคการศึกษาที่ 2
, กฤตพร ห้าวเจริญ (อาจารย์)
UP 243 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 243 ภาคการศึกษาที่ 1
, สุวดี ทองสุกปลั่ง (อาจารย์)
พิมลเสถียร, ยงธนิศร์
UP 252 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 252 ภาคการศึกษาที่ 2
, สุวดี ทองสุกปลั่ง (อาจารย์)
, นิจ ตันติศิรินทร์ (อาจารย์)
UP 256 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 256 ภาคการศึกษาที่ 1
, นิจ ตันติศิรินทร์ (อาจารย์)
, กฤตพร ห้าวเจริญ (อาจารย์)
UP 313 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 313 ภาคการศึกษาที่ 2
, กฤตพร ห้าวเจริญ (อาจารย์)
คงอ้วน, วราลักษณ์
วิเชียรน้อย, นิพันธ์
UP 344 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 344
, ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
UP 345 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 345 ภาคการศึกษาที่ 2
คงอ้วน, วราลักษณ์
UP 358 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 358 ภาคการศึกษาที่ 2
, วิจิตรบุษบา มารมย์
UP 416 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 416 ภาคการศึกษาที่ 2
, วิจิตรบุษบา มารมย์
, จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ (อาจารย์)
, ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
, มานัส ศรีวณิช (อาจารย์)
วิเชียรน้อย, นิพันธ์
UP 431 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 431 ภาคการศึกษาที่ 2
คงอ้วน, วราลักษณ์
UP 432 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 432 ภาคการศึกษาที่ 2
, กฤตพร ห้าวเจริญ (อาจารย์)
วิเชียรน้อย, นิพันธ์
UP 457 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 457
, วิจิตรบุษบา มารมย์
HS 266 คณะศิลปศาสตร์ HS 266
ถาวรบุตร (อาจารย์), ศุภวิทย์
HS 360 คณะศิลปศาสตร์ HS 360
ถาวรบุตร (อาจารย์), ศุภวิทย์
TH162 คณะศิลปศาสตร์ TH162
ศิริสวัสดิ์, เจียรนัย
ท 161 คณะศิลปศาสตร์ ท 161 ภาคการศึกษาที่ 1
ศิริสวัสดิ์, เจียรนัย
ป 256 คณะศิลปศาสตร์ ป 256
ชาติประเสริฐ, นภดล
ป 356 คณะศิลปศาสตร์ ป 356
ชาติประเสริฐ, นภดล
ป 360 คณะศิลปศาสตร์ ป 360
ถาวรบุตร (อาจารย์), ศุภวิทย์
มธ 110 คณะศิลปศาสตร์ มธ 110
มธ 110 คณะศิลปศาสตร์ มธ 110
เชาว์แสงรัตน์, เชาวฤทธิ์
eg221 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ eg221 ภาคการศึกษาที่ 1
ป 258 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ป 258
สินธุประมา, วัชระ
ป 369 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ป 369
เชาว์แสงรัตน์, เชาวฤทธิ์
มธ 112 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มธ 112
สินธุประมา, วัชระ
มธ 117 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มธ 117
พึ่งสุนทร , วิศรุต
มธ 110 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาปรัชญา มธ 110
อุมะวิชนี, จุฑาทิพย์
EC471 คณะเศรษฐศาสตร์ EC 471 2 ภาคการศึกษาที่ 2
สุนทรชวกานต์, นงนุช
อ.ภัททา คณะเศรษฐศาสตร์ EE 474
EE211 คณะเศรษฐศาสตร์ EE211 ภาคการศึกษาที่ 1
เกิดเรือง, ภัททา
ศ.421 คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.421
EC 311 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 311
วราศัย, พงษ์ธร
EC 320 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 320
ประเสริฐศรี, ลอยลม
EC 425 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 425
เกาะไพบูลย์, อาชนัน
EC 442 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 442
วรัญญูวัฒนา, สกนธ์
EC 481 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 481
สิรสุนทร, ภูรี
EE 474 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EE 474
มธ 124 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มธ 124
ลีนะบรรจง, ชวินทร์
ศ 211 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 211
สิรสุนทร, ภูรี
ศ 312 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 312
พรภัทรกุล, ชื่นฤทัย
ศ 325 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 325
ตั้งสง่าศักดิ์ศรี, ศุภนิตย์
ศ 451 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 451
อัศววัลลภ, นรพัชร์
ศ 460 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 460
ศ 461 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 461
กุลกลการ, กิริยา
ศ 476 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 476
สุธรรมกิจ, นิรมล
ศ 477/478 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 477/478
สิรสุนทร, ภูรี
ศ 483 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 483
สิรสุนทร, ภูรี
ศ.214 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ.214
พรภัทรกุล, ชื่นฤทัย
ศ.311 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ.311
เทอดอุดมธรรม, ธรรมวิทย์
AE 213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 213
, วรรัตน์ ปัตรประกร
AE 334 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 334 ภาคการศึกษาที่ 2
ซ้ายขวัญ, ภณิดา
AE 373 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 373
AE 407 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 407
AE 506 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 506
, วรรัตน์ ปัตรประกร
แพ่งจันทึก, วรณี
AE213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE213
AE373 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE373
, วรรัตน์ ปัตรประกร
CE 211 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CE 211 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชญางกูร, บุญทรัพย์
CE 212 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CE 212 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชญางกูร, บุญทรัพย์
CN 301 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CN 301 ภาคการศึกษาที่ 2
กิจกาญจนารัตน์, ทวีศักดิ์
CN 301 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CN 301 ภาคการศึกษาที่ 2
กิจกาญจนารัตน์, ทวีศักดิ์
CN201 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CN201 ภาคการศึกษาที่ 2
กิจกาญจนารัตน์, ทวีศักดิ์
CN201 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CN201 ภาคการศึกษาที่ 2
กิจกาญจนารัตน์, ทวีศักดิ์
ME 210 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 210
พฤกษ์วิไลเลิศ , มนต์ชัย
กาญจโนมัย, ชาวสวน
ME 231 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 231 ภาคการศึกษาที่ 2
จักรธรานนท์, ไชยณรงค์
ME. 200 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME. 200
พฤกษ์วิไลเลิศ , มนต์ชัย
วก. 758 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วก. 758
พฤกษ์วิไลเลิศ , มนต์ชัย
วย. 203 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วย. 203 ภาคการศึกษาที่ 2
สมิทธากร, สุนิสา
วย.476 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วย.476 ภาคการศึกษาที่ 2
สมิทธากร, สุนิสา
AE 373 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี AE 373 ภาคการศึกษาที่ 1
สกลภาพ, วันวิสาข์
, วรรัตน์ ปัตรประกร
AE 407 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี AE 407
AE 427 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี AE 427 ภาคการศึกษาที่ 1
, วรรัตน์ ปัตรประกร
AE 506 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี AE 506
, วรรัตน์ ปัตรประกร
แพ่งจันทึก, วรณี
วค 203 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วค 203
สิริธีรศาสน์, โปรดปราน
วค 373 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วค 373 ภาคการศึกษาที่ 1
สกลภาพ, วันวิสาข์
, วรรัตน์ ปัตรประกร
วค 506 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วค 506 ภาคการศึกษาที่ 1
, วรรัตน์ ปัตรประกร
แพ่งจันทึก, วรณี
LE314 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า LE314
บุณยะเวศ, ดามพ์เมษ
JC358 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน JC358
แก้วแสงธรรม , เนาวรัตน์
LB101 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB101 ภาคการศึกษาที่ 2
พงศาปาน, มุนินทร์
จุณวิทย์, ชลิดาพงศ์
LB251 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB251 ภาคการศึกษาที่ 2
LB263 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB263 ภาคการศึกษาที่ 2
Roth, William
LB345 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB345 ภาคการศึกษาที่ 2
LB353 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB353
LB396 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB396
, กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส (อาจารย์)
, เอมผกา เตชะอภัยคุณ (อาจารย์)
รักพงษ์, จารุประภา
Reekie, Adam
Lasse, Schuldt
LB397 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB397 ภาคการศึกษาที่ 2
Roth, William
LB433 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB433 ภาคการศึกษาที่ 2
, กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส (อาจารย์)
LB602 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB602 ภาคการศึกษาที่ 2
, พินัย ณ นคร
, กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส (อาจารย์)
LB604 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB604 ภาคการศึกษาที่ 2
วงศ์บัณฑิต, อำนาจ
, กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส (อาจารย์)
TU103 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) TU103 ภาคการศึกษาที่ 2
I Hsuan, Liu
TU113 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) TU113 ภาคการศึกษาที่ 2
PI274 และ PI482 คณะรัฐศาสตร์ PI274 และ PI482 ภาคการศึกษาที่ 2
Sudo, Sueo
PO 210 คณะรัฐศาสตร์ PO 210
ตั้งสีฟ้า, เดชา
PO 241 คณะรัฐศาสตร์ PO 241
อรรถมานะ, สร้อยตระกูล
PO 300 คณะรัฐศาสตร์ PO 300
ตั้งสีฟ้า, เดชา
PO 350 คณะรัฐศาสตร์ PO 350
เหลืองประภัสร์, วสันต์
ป 268 คณะรัฐศาสตร์ ป 268
เชาว์แสงรัตน์, เชาวฤทธิ์
ร 210 คณะรัฐศาสตร์ ร 210
เตชะพีระ, เกษียร
ร 300 คณะรัฐศาสตร์ ร 300
ตั้งสีฟ้า, เดชา
ร 300 คณะรัฐศาสตร์ ร 300
เจริญสินโอฬาร, ไชยรัตน์
ร 320 คณะรัฐศาสตร์ ร 320
ก้องกีรติ, ประจักษ์
ร 320 คณะรัฐศาสตร์ ร 320
ก้องกีรติ, ประจักษ์
ร 321 คณะรัฐศาสตร์ ร 321
เตชะพีระ, เกษียร
ร 421 คณะรัฐศาสตร์ ร 421
อรรถมานะ, สร้อยตระกูล
ร 426 คณะรัฐศาสตร์ ร 426
ตั้งสีฟ้า, เดชา
ร 429 คณะรัฐศาสตร์ ร 429
ก้องกีรติ, ประจักษ์
ร 429 คณะรัฐศาสตร์ ร 429
ก้องกีรติ, ประจักษ์
ร 272 คณะรัฐศาสตร์ ร 727
กำเนิดศิริ, บรรพต
ร.300 คณะรัฐศาสตร์ ร.300
ตั้งสีฟ้า, เดชา
1984 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการปกครอง 1984 ภาคการศึกษาที่ 2
, หอสมุดป๋วย
การเมืองของสัตว์ คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการปกครอง การเมืองของสัตว์ ภาคการศึกษาที่ 2
, หอสมุดป๋วย
PO 361 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ PO 361
สิโรรส, พัชรี
ร 241 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ร 241
เกชาคุปต์, สุพิณ
ร 309 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ร 309
สิโรรส, พัชรี
ร 361 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ร 361
สิโรรส, พัชรี
PO 211 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PO 211 ภาคการศึกษาที่ 2
ส่งสัมพันธ์, ชลิดาภรณ์
PO 476 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PO 476
ตั้งสีฟ้า, เดชา
ร 210 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
ตั้งสีฟ้า, เดชา
ร 405 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ร 405
สถาอานันท์, ชัยวัฒน์
ร 437 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ร 437
ตั้งสีฟ้า, เดชา
PO 210 คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์ PO 210 ภาคการศึกษาที่ 2
ตั้งสีฟ้า, เดชา
PT313 คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์ PT313 ภาคการศึกษาที่ 1
ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมือง คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์ ร.412 ภาคการศึกษาที่ 2
ตั้งสีฟ้า, เดชา
MTS 232 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี MTS 232
MTS233 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี MTS233 ภาคการศึกษาที่ 1
SC121 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SC121
ตันตราวงศ์, สุกฤษ
ศรีชัยศิริเวช (อาจารย์), วีรยุทธ
ST 246 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ST 246
TU 154 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TU 154
ค.111 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.111 ภาคการศึกษาที่ 1
คงนวน, สุพัชระ
เอื้ออารี, บุญเพิ่ม
MMA310 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คก.310 ภาคการศึกษาที่ 1
บุญประเสริฐ,นาย, ปรัชญา
เอื้ออารี, บุญเพิ่ม
คก.436 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คก.436 ภาคการศึกษาที่ 1
อินทรไพบูลย์, พีระศักดิ์
คพ.103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คพ.103 ภาคการศึกษาที่ 1
หงส์วริทธิ์ธร, ณัฐธนนท์
วรรธนาภา, เสาวลักษณ์
ทก.659 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทก.659
ยังวิเศษ, นภาพร
บัวเจริญ, ศิริวิทย์
วังคีรี, จุรีมาศ
หาระโคตร, พรชัย
AT.408 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร AT.408 ภาคการศึกษาที่ 2
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
ทก 616 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก 616
ชคตระการ, สมชาย
ทก. 231/202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 231/202 ภาคการศึกษาที่ 2
สมภาร, พิพัฒน์
ศรีชนะ, ดรุณี
, นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ทก. 261 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 261 ภาคการศึกษาที่ 2
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
ทก. 328 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 328 ภาคการศึกษาที่ 2
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
ทก. 406 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 406 ภาคการศึกษาที่ 2
ลัคนทินวงศ์, วรภัทร
ทก. 682 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 682
ศรีชนะ, ดรุณี
ชคตระการ, สมชาย
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
หาระโคตร, พรชัย
ทก. 716 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 716
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
ทก.202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.202
สมภาร, พิพัฒน์
ศรีชนะ, ดรุณี
, นิภารัตน์ ศรีธเรศ
แพรว, เที่ยงพิมล
ทก.203 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.203
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
สมภาร, พิพัฒน์
ชคตระการ, สมชาย
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
วังคีรี, จุรีมาศ
หาระโคตร, พรชัย
ทก.203 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.203 ภาคการศึกษาที่ 2
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
ชคตระการ, สมชาย
ทก.207 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.207 ภาคการศึกษาที่ 2
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
ฤทธิไชย, ภาณุมาศ
หาระโคตร, พรชัย
ทก.327 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.327 ภาคการศึกษาที่ 2
ทก.342 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.342 ภาคการศึกษาที่ 2
แพรว, เที่ยงพิมล
ทก.366 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.366
จิรขจรกุล, สุเพชร
เรืองรุ่งชัยกุล, ธนิตน์ (ธนิท)
สมภาร, พิพัฒน์
ทก.371 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.371 ภาคการศึกษาที่ 2
เรืองรุ่งชัยกุล, ธนิตน์ (ธนิท)
หาระโคตร, พรชัย
ทก.376 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.376 ภาคการศึกษาที่ 2
ชุติมานุกูล, พฤกษ์
ทก.386/487 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.386/487 ภาคการศึกษาที่ 2
ลัคนทินวงศ์, วรภัทร
ทก.407 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.407 ภาคการศึกษาที่ 2
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
ทก.408 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.408
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
ทก.411 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.411 ภาคการศึกษาที่ 2
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
หาระโคตร, พรชัย
ทก.426 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.426 ภาคการศึกษาที่ 2
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
ทก.431 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.431
แพรว, เที่ยงพิมล
ทก.436 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.436 ภาคการศึกษาที่ 2
สมภาร, พิพัฒน์
ทก.437 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.437 ภาคการศึกษาที่ 2
สมภาร, พิพัฒน์
ทก.448 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.448 ภาคการศึกษาที่ 2
ศรีชนะ, ดรุณี
ทก.454 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.454 ภาคการศึกษาที่ 2
ศรีชนะ, ดรุณี
ทก.456 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.456 ภาคการศึกษาที่ 2
, นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ทก.457 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.457 ภาคการศึกษาที่ 2
ทก.458 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.458 ภาคการศึกษาที่ 2
เทพรักษา, ประภาศรี
, นิภารัตน์ ศรีธเรศ
เพชรคงแก้ว, อวันวี
ทก.636 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.636
ศรีชนะ, ดรุณี
, นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ทก.637 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.637
ศรีชนะ, ดรุณี
ทก.717 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.717
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
หาระโคตร, พรชัย
ทก.737 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.737
ศรีชนะ, ดรุณี
CM 489 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเคมี CM 489
สิงขรรัตน์, จิรดา
SC121 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเคมี SC121
ตันตราวงศ์, สุกฤษ
ศรีชัยศิริเวช (อาจารย์), วีรยุทธ
วท 122 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเคมี วท 122
เรืองสุทธินฤภาพ, สมลักษณ์
คพ.103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คพ.103
หงส์วริทธิ์ธร, ณัฐธนนท์
FC 371 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร FC 371
โลกสุวรรณ, จารุณี
กอ 421 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กอ 421
วัฒนสินธุ์, สุมณทา
MA111 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA111
คงนวน, สุพัชระ
เอื้ออารี, บุญเพิ่ม
MMA200 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MMA200
จันทรขจร, ขจี
MMA221 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MMA221
จันที, วิชัยรัตน์
MMA310 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MMA310
บุญประเสริฐ,นาย, ปรัชญา
เอื้ออารี, บุญเพิ่ม
คก.436 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คก.436
มธ.154 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มธ.154
SC 131 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาฟิสิกส์ SC 131
วิชิตธนาคม, ชุมพล
ค.111 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ ค.111 ภาคการศึกษาที่ 1
อติเศษฐพงค์, วันหยก
จาตุรัตนบุตร, สายฝน
ค.211 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ ค.211 ภาคการศึกษาที่ 1
ไกรสัย, บุปผา
ปาจีนบูรวรรณ์, อัจฉรา
จันที, วิชัยรัตน์
คป.317 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.317 ภาคการศึกษาที่ 1
ทองจับ, นวลักษณ์
คป.319 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.319 ภาคการศึกษาที่ 1
เอื้ออารี, บุญเพิ่ม
คป.326 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.326 ภาคการศึกษาที่ 1
ตระกูลไตรพฤกษ์, นันทพัทธ์
คป.347 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.347 ภาคการศึกษาที่ 1
อินทรไพบูลย์, พีระศักดิ์
คป.348 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.348 ภาคการศึกษาที่ 1
คป.451 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.451
วงศ์ประดิษฐ์ (อาจารย์), อรรถวุฒิ
จันที, วิชัยรัตน์
คป.456 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.456 ภาคการศึกษาที่ 1
AN 333 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา AN 333 ภาคการศึกษาที่ 2
วิเศษปรีชา, บุญเลิศ
AN 333 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา AN 333 ภาคการศึกษาที่ 2
กาญจนจันทร, พจนก
สว 401 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สว401
วรเสียงสุข, จิราภา
AN 333 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา AN 333 ภาคการศึกษาที่ 2
มุกดาวิจิตร, ยุกติ
ม 310 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา ม 310
ศุพุทธมงคล, สายพิณ
มธ 121 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา มธ 121
ชิตบัณฑิตย์, ชนิดา
สว 411 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชาสังคมวิทยา สว 411
เตพละกุล, อรอุมา
AC 422 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการบัญชี AC 422 ภาคการศึกษาที่ 1
สุภัทรกุล, สมชาย
บช 432 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการบัญชี บช 432
พงศ์ภัทรชัย, ดิชพงศ์
HR 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ HR 201
กุลวิเศษชนะ (ผศ. ดร.), สมบูรณ์
รส 432 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการเงิน รส 432
วงศ์ภินันท์วัฒนา, นิตยา
MIM 612 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการตลาด MIM 612
ทีรฆาภิบาล, สุรัตน์
MK 315 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการตลาด MK 315
เลิศวรรณวิทย์, อรทัย

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305