ปัญหาความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่ง ของหลายรูปแบบระหว่างประเทศตามกฎหมายไทย / โดย นิรัตน์ ฟูกาญจนานนท์.  (Text) (Text)

นิรัตน์ ฟูกาญจนานนท์
Call no.: KPT1061.7 .น66Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Description: 9, 214 แผ่นSubject(s): การขนส่ง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT1061.7 | .น66Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT1061.7 .น66 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379004621497
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1057.5 .ส63 2548 คู่มือกฎหมายและกฎกระทรวงว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน : ประกอบด้วย พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงฉบับที่ 1, ที่ 2 และที่ 3 ที่ออกตามความในพ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 คำแนะนำขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) (IMCO เดิม) ในการรักษาหน้าที่ยาม พร้อมด้วยคำพิพากษาฎีกาที่เกี่่ยวข้อง / KPT1061 .ส533 2561 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลดทุนในบริษัทจำกัด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / KPT1061.7 .น66 ปัญหาความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่ง ของหลายรูปแบบระหว่างประเทศตามกฎหมายไทย / KPT1061.7 .น66 ปัญหาความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่ง ของหลายรูปแบบระหว่างประเทศตามกฎหมายไทย / KPT1064.ก312535ก4 2544 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ; พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ; พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 / KPT1064.ก32542ก4 2544 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 = KPT1064 .พ25 การพัฒนามาตรการทางเลือกเพื่อใช้บังคับแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์และการฉ้อฉลทุจริตในการบริหารจัดการนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 =

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544