Normal view MARC view ISBD view

ผลงานของรัฐบาล.

By: สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ. กองประเมินผลและรายงาน.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceCall no.: J681 .ส1Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ, 2502-2554Description: เล่ม.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2502-2553.Other title: รายงานความก้าวหน้าของกิจการในรอบปีแห่งการปฏิวัติ 2502 [Distinctive title] | รายงานผลงานในรอบปีแห่งการปฏิวัติ 2506 [Distinctive title] | รายงานผลงานของรัฐบาลต่อประชาชน 2507-08 [Distinctive title] | รายงานผลงานของรัฐบาลจอมพลถนอม กิติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี 2509-11 [Distinctive title] | งานของรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน 2534-35 [Distinctive title] | รัฐบาลในวิถีทางประชาธิปไตย 2535-36 [Distinctive title] | สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาล 2538-39 [Distinctive title] | สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน (11 ธันวาคม 2539-10 มิถุนายน 2540) 2539-40 [Distinctive title] | รายงานผลงานการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน 2540 [Distinctive title] | รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย 2540-41, 2541-42, 2542-2543 [Distinctive title] | ผลการดำเนินงาน 3 ปี ของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย (พ.ย. 2540-พ.ย. 2543) 2540-43 [Distinctive title] | รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (26 ก.พ. 2544-26 ก.พ. 2545) 2544-45 ล. 1 [Distinctive title] | การดำเนินงานของกระทรวงในรอบ 1 ปีของรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 2544-45 ล. 2 [Distinctive title] | รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่สอง (26 ก.พ. 2545-26 ก.พ. 2546) 2545-46 [Distinctive title] | รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่สาม (26 กุมภาพันธ์ 2546-26 กุมภาพันธ์ 2547) 2546-47 ล. 1 [Distinctive title] | สรุปผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่สาม (26 กุมภาพันธ์ 2546-26 กุมภาพันธ์ 2547) 2546-47 ล. 2 [Distinctive title] | รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ [ตุลาคม 2549-มีนาคม 2550] 2549-2550 [ล. 1] [Distinctive title] | รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ตุลาคม 2549-ธันวาคม 2550 2549-2550 [ล. 2] [Distinctive title] | รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวง รัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ตุลาคม 2549-ธันวาคม 2550 2549-2550 [ล. 3] [Distinctive title] | รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปีที่หนึ่ง (วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552) [Distinctive title] | รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปีที่สอง (วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553) [Distinctive title].Subject(s): ผลงานรัฐบาล -- ไทย | ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- วารสาร
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)

This record has many physical items (101). Click here to view them all.

Browsing Electronic Transactions Development Agency (ETDA) Shelves Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
HV9960.ท9 ป26 2552ก ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : สะท้อนทิศทางพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย / HV9960.ท9 ป26 2552ก ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : สะท้อนทิศทางพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย / HV9960.G7 A74 2010 The Criminal process / J681 .ส1 2544-45 ล. 1 ผลงานของรัฐบาล. J681 .ส1 2554-55 รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555) / J681.ส25 ค25 2554 รายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประจำปี งบประมาณ. J681.ส25 ค25 2554 รายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประจำปี งบประมาณ.

ปี 2538-2539 จัดพิมพ์เป็น 2 เล่ม; ล. 1. เป็นรอบไตรมาสแรก (26 ก.ค.-26 ต.ค. 2538) ล. 2. เป็นรอบ 3 เดือนที่ 2 (27 ต.ค. 2538-26 ม.ค. 2539)

ปี 2551-2552 จัดพิมพ์เป็น 2 เล่ม ; ล. 1. รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ล. 2. สรุปผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี.

ตั้งแต่ปี 2554-2555 เป็นต้นไปทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)