มาตรฐานการบัญชี / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.  (Text) (Text)

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
Call no.: 551/23Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2522-Description: เล่มSubject(s): การบัญชี -- มาตรฐาน -- ไทย
Incomplete contents:ล. 1. ข้อสมมุติขั้นมูลฐานของการบัญชี -- ล. 2. นโยบายการบัญชี -- ล. 3. รายการพิเศษ -- ล. 4. การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี -- ล. 5. กำไรต่อหุ้น -- ล. 6. การรับรู้รายได้ -- ล. 7. การบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อทางด้านผู้ให้เช่าซื้อ -- ล. 8. การบัญชีสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา -- ล. 9. การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -- ล. 10. การบัญชีค่าเสื่อมราคา -- ล. 11. หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ -- ล. 12. การบัญชีสำหรับหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด -- ล. 13. การเปิดเผยข้อมูลของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -- ล. 14. การบัญชีสำหรับการวิจัยและพัฒนา -- ล. 15. การตั้งต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของทรัพย์สิน -- ล. 16. สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน -- ล. 17. การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน -- ล. 18. การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -- ล. 19. งบการเงินร่วม -- ล. 20. การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ -- ล. 21. เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและเหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงิน -- ล. 22. สินค้าคงเหลือ -- ล. 23. ข้อมูลที่ควรเปิดเผยในงบการเงิน -- ล. 24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน -- ล. 25. งบกระแสเงินสด -- ล. 26. การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ล. 27. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบัน การเงินที่คล้ายคลึงกัน -- ล. 28. การบัญชีสำหรับหนี้แปลงสภาพและหนี้ที่ออกพร้อมใบสำคัญ แสดงสิทธิซื้อหุ้น -- ล. 29. การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว -- ล. 30. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ -- ล. 31. สินค้าคงเหลือ -- ล. 32. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -- ล. 33. ต้นทุนการกู้ยืม -- ล. 34. การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา -- ล. 35. การนำเสนองบการเงิน -- ล. 36. การด้อยค่าของสินทรัพย์ -- ล. 37. การรับรู้รายได้ -- ล. 38. กำไรต่อหุ้น -- ล. 39. กำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวด ข้อผิดพลาดที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี -- ล. 40. การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน -- ล. 41. งบการเงินระหว่างกาล -- ล. 42. การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน -- ล. 43. การรวมธุรกิจ -- ล. 44. งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย -- ล. 45. การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม -- ล. 46. รายงานทางการเงินเกี่ยวกับส่วนได้เสียในการร่วมค้า -- ล. 47. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -- ล. 49. สัญญาก่อสร้าง -- ล. 50. การเสนอข้อมูลทางการเงิน จำแนกตามส่วนงาน -- ล. 52. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล (ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) -- ล. 53. ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) -- ล. 54. การดำเนินงานที่ยกเลิก -- ล. 107. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000598194
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000598327
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000598178
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000834177
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000598202
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000834169
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000598186
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000598160
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000834185
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000598228
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 107 ยืมออก 16/02/2022 31379013860300
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 45 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007473789
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1. ข้อสมมุติขั้นมูลฐานของการบัญชี -- ล. 2. นโยบายการบัญชี -- ล. 3. รายการพิเศษ -- ล. 4. การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี -- ล. 5. กำไรต่อหุ้น -- ล. 6. การรับรู้รายได้ -- ล. 7. การบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อทางด้านผู้ให้เช่าซื้อ -- ล. 8. การบัญชีสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา -- ล. 9. การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -- ล. 10. การบัญชีค่าเสื่อมราคา -- ล. 11. หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ -- ล. 12. การบัญชีสำหรับหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด -- ล. 13. การเปิดเผยข้อมูลของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -- ล. 14. การบัญชีสำหรับการวิจัยและพัฒนา -- ล. 15. การตั้งต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของทรัพย์สิน -- ล. 16. สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน -- ล. 17. การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน -- ล. 18. การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -- ล. 19. งบการเงินร่วม -- ล. 20. การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ -- ล. 21. เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและเหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงิน -- ล. 22. สินค้าคงเหลือ -- ล. 23. ข้อมูลที่ควรเปิดเผยในงบการเงิน -- ล. 24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน -- ล. 25. งบกระแสเงินสด -- ล. 26. การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ล. 27. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบัน การเงินที่คล้ายคลึงกัน -- ล. 28. การบัญชีสำหรับหนี้แปลงสภาพและหนี้ที่ออกพร้อมใบสำคัญ แสดงสิทธิซื้อหุ้น -- ล. 29. การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว -- ล. 30. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ -- ล. 31. สินค้าคงเหลือ -- ล. 32. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -- ล. 33. ต้นทุนการกู้ยืม -- ล. 34. การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา -- ล. 35. การนำเสนองบการเงิน -- ล. 36. การด้อยค่าของสินทรัพย์ -- ล. 37. การรับรู้รายได้ -- ล. 38. กำไรต่อหุ้น -- ล. 39. กำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวด ข้อผิดพลาดที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี -- ล. 40. การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน -- ล. 41. งบการเงินระหว่างกาล -- ล. 42. การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน -- ล. 43. การรวมธุรกิจ -- ล. 44. งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย -- ล. 45. การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม -- ล. 46. รายงานทางการเงินเกี่ยวกับส่วนได้เสียในการร่วมค้า -- ล. 47. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -- ล. 49. สัญญาก่อสร้าง -- ล. 50. การเสนอข้อมูลทางการเงิน จำแนกตามส่วนงาน -- ล. 52. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล (ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) -- ล. 53. ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) -- ล. 54. การดำเนินงานที่ยกเลิก -- ล. 107. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544