มาตรฐานการบัญชี / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.  (Text) (Text)

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
Call no.: 551/23Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2522-Description: เล่มSubject(s): การบัญชี -- มาตรฐาน -- ไทย
Incomplete contents:ล. 1. ข้อสมมุติขั้นมูลฐานของการบัญชี -- ล. 2. นโยบายการบัญชี -- ล. 3. รายการพิเศษ -- ล. 4. การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี -- ล. 5. กำไรต่อหุ้น -- ล. 6. การรับรู้รายได้ -- ล. 7. การบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อทางด้านผู้ให้เช่าซื้อ -- ล. 8. การบัญชีสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา -- ล. 9. การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -- ล. 10. การบัญชีค่าเสื่อมราคา -- ล. 11. หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ -- ล. 12. การบัญชีสำหรับหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด -- ล. 13. การเปิดเผยข้อมูลของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -- ล. 14. การบัญชีสำหรับการวิจัยและพัฒนา -- ล. 15. การตั้งต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของทรัพย์สิน -- ล. 16. สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน -- ล. 17. การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน -- ล. 18. การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -- ล. 19. งบการเงินร่วม -- ล. 20. การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ -- ล. 21. เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและเหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงิน -- ล. 22. สินค้าคงเหลือ -- ล. 23. ข้อมูลที่ควรเปิดเผยในงบการเงิน -- ล. 24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน -- ล. 25. งบกระแสเงินสด -- ล. 26. การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ล. 27. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบัน การเงินที่คล้ายคลึงกัน -- ล. 28. การบัญชีสำหรับหนี้แปลงสภาพและหนี้ที่ออกพร้อมใบสำคัญ แสดงสิทธิซื้อหุ้น -- ล. 29. การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว -- ล. 30. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ -- ล. 31. สินค้าคงเหลือ -- ล. 32. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -- ล. 33. ต้นทุนการกู้ยืม -- ล. 34. การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา -- ล. 35. การนำเสนองบการเงิน -- ล. 36. การด้อยค่าของสินทรัพย์ -- ล. 37. การรับรู้รายได้ -- ล. 38. กำไรต่อหุ้น -- ล. 39. กำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวด ข้อผิดพลาดที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี -- ล. 40. การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน -- ล. 41. งบการเงินระหว่างกาล -- ล. 42. การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน -- ล. 43. การรวมธุรกิจ -- ล. 44. งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย -- ล. 45. การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม -- ล. 46. รายงานทางการเงินเกี่ยวกับส่วนได้เสียในการร่วมค้า -- ล. 47. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -- ล. 49. สัญญาก่อสร้าง -- ล. 50. การเสนอข้อมูลทางการเงิน จำแนกตามส่วนงาน -- ล. 52. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล (ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) -- ล. 53. ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) -- ล. 54. การดำเนินงานที่ยกเลิก -- ล. 107. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 107 พร้อมให้บริการ
31379013860300
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 107 พร้อมให้บริการ
31379013860318
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006155387
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006155486
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006155411
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379006155395
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379006155478
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379006155338
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379006155379
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379006155346
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379006155361
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 12 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006155304
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 12 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006155528
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 12 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006155437
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 12 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006155445
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006155288
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006155205
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006155494
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379006155213
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379006155270
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379006155403
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379006155254
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379006155502
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379006155247
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 14 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006110879
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 14 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006110713
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 14 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006110796
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 14 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379006110895
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 14 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379006110911
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 14 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379006110754
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 14 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379006110697
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 14 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379006110853
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 14 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379006111018
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006110457
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006110499
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006110291
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006110572
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006110333
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006110556
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006110358
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006110598
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379006110655
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379006110630
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379006110515
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379006110416
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379006110614
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379006110275
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379006110317
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006110036
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006110192
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006110077
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006110671
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006110119
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006134564
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006134531
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006134515
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379006110176
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379006110051
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379006110218
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379006110044
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379006110028
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379006134556
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379006110069
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 17 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006100540
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 17 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006100482
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 17 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006100458
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 17 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006100466
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 18 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006100649
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 18 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006100615
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 18 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006152384
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 18 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006100672
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 18 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006100623
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 19 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006100839
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 19 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006100763
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 19 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006100730
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 19 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006152350
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 19 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006100755
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 20 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006100888
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 20 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006100920
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 20 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006100847
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 20 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006100797
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 20 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006100946
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 20 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006100854
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 20 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006100870
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 20 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006101050
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 20 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379006100938
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 20 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379006100904
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 20 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379006100912
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 20 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379006100961
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 20 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379006151972
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 20 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379006100862
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 20 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379006100896
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 21 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006152368
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 21 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006100995
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 21 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006101001
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 21 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006101118
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 21 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006101084
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 21 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006101134
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 21 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006101126
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 21 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006100953
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 21 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379006101068
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 21 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379006101019
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 21 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379006101043
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 21 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379006100987
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 21 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379006101076
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 21 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379006100979
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 21 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379006101159
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 22 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006101209
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 22 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006101175
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 22 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006101092
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 22 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006101191
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 22 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006101233
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 22 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006101183
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 22 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006101100
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 22 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006101142
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 22 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379006101217
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 22 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379006101225
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 22 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379006101241
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 22 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379006101035
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 22 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379006101167
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 22 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379006101027
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 23 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006101274
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 23 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006151998
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 23 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006101399
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 23 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006101290
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 23 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006101308
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 23 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006101266
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 23 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006101373
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 23 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379006101381
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 23 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379006101407
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 23 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379006101340
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 23 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379006101357
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 23 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379006101332
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 23 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379006101316
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 23 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379006101365
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 24 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006155866
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 24 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006155874
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 24 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006155858
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 24 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006155841
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 24 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006155833
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 24 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006155825
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 24 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006155817
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 24 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379006155809
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 24 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379006155791
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 25 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006155692
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 25 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006155700
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 25 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006155718
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 25 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006154968
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 25 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006155734
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 25 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006155742
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 25 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006155759
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 25 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379006155775
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 26 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006155957
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 26 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006155619
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 26 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006155627
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 26 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006155635
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 26 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006155643
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 26 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006154935
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 26 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006155668
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 26 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379006155676
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 26 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379006155684
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 27 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006155601
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 27 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006155593
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 27 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006155585
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 27 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006155577
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 27 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006155569
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 27 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006155551
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 27 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006155973
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 27 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006155544
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 27 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379006155536
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 27 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379006155981
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 28 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004558251
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 28 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004558269
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 28 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004558277
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 28 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004558285
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 28 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004558293
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 28 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004558301
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 28 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004558319
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 28 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379004558327
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 28 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379004558335
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 28 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379004558343
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 29 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006481288
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 29 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006481296
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 29 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006481304
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 29 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006481320
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 29 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006481338
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 29 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379006481353
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 29 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379006481361
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 30 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006481379
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 30 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006481387
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 30 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006481395
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 30 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006481403
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 30 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006481411
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 30 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006481429
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 30 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006481437
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 30 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006481445
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 31 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007023733
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 31 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007023774
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 32 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007311641
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 32 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007311658
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 32 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007311674
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 33 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007311724
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 33 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007311682
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 33 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007311690
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 33 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007311708
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 33 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007311716
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 34 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007311773
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 34 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007311765
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 34 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007311757
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 34 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007311740
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 34 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007311732
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 35 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007311781
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 35 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007311799
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 35 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007311807
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 35 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007311815
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 35 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007311823
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 36 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007311849
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 36 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007311856
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 36 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007311864
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 36 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007311872
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 37 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007311880
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 37 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007311906
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 37 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007311922
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 38 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007311930
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 38 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007311948
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 38 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007311963
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 38 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007311971
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 39 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007311989
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 39 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007311997
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 39 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007312003
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 39 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007312011
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 39 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007312029
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 40 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007312037
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 40 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007312045
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 40 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007312052
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 40 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007312060
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 41 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007473540
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 41 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007473557
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 41 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007473565
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 41 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007473573
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 41 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007473581
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 42 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007473599
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 42 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007473607
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 42 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007473615
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 42 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007473631
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 43 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007473649
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 43 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007473656
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 43 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007473664
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 43 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007473672
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 43 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007473680
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 44 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007473698
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 44 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006080478
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 44 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007473714
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 44 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007473722
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 44 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007473730
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 45 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007473748
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 45 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007473755
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 45 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007473763
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 45 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006102769
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 45 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007473789
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 46 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007473797
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 46 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007473805
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 46 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007473813
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 46 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007473821
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 46 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007473839
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 47 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007473847
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 47 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007473854
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 47 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007473862
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 47 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007473888
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 48 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001864413
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 48 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001864421
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 49 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002144963
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 49 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002144971
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 49 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002144989
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 49 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379002144997
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 49 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379002145002
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 50 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002277151
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 50 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002277169
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 50 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002277177
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 50 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379002277193
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 52 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010211960
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 52 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010211978
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 52 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010211986
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 52 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010211994
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 52 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010212000
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 53 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010212026
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 53 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010212034
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 53 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010212042
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 53 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010212059
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 54 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010212067
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 54 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010212075
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 54 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010212083
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 54 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010212091
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter 551/23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 54 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010212109
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1. ข้อสมมุติขั้นมูลฐานของการบัญชี -- ล. 2. นโยบายการบัญชี -- ล. 3. รายการพิเศษ -- ล. 4. การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี -- ล. 5. กำไรต่อหุ้น -- ล. 6. การรับรู้รายได้ -- ล. 7. การบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อทางด้านผู้ให้เช่าซื้อ -- ล. 8. การบัญชีสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา -- ล. 9. การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -- ล. 10. การบัญชีค่าเสื่อมราคา -- ล. 11. หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ -- ล. 12. การบัญชีสำหรับหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด -- ล. 13. การเปิดเผยข้อมูลของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -- ล. 14. การบัญชีสำหรับการวิจัยและพัฒนา -- ล. 15. การตั้งต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของทรัพย์สิน -- ล. 16. สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน -- ล. 17. การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน -- ล. 18. การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -- ล. 19. งบการเงินร่วม -- ล. 20. การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ -- ล. 21. เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและเหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงิน -- ล. 22. สินค้าคงเหลือ -- ล. 23. ข้อมูลที่ควรเปิดเผยในงบการเงิน -- ล. 24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน -- ล. 25. งบกระแสเงินสด -- ล. 26. การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ล. 27. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบัน การเงินที่คล้ายคลึงกัน -- ล. 28. การบัญชีสำหรับหนี้แปลงสภาพและหนี้ที่ออกพร้อมใบสำคัญ แสดงสิทธิซื้อหุ้น -- ล. 29. การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว -- ล. 30. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ -- ล. 31. สินค้าคงเหลือ -- ล. 32. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -- ล. 33. ต้นทุนการกู้ยืม -- ล. 34. การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา -- ล. 35. การนำเสนองบการเงิน -- ล. 36. การด้อยค่าของสินทรัพย์ -- ล. 37. การรับรู้รายได้ -- ล. 38. กำไรต่อหุ้น -- ล. 39. กำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวด ข้อผิดพลาดที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี -- ล. 40. การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน -- ล. 41. งบการเงินระหว่างกาล -- ล. 42. การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน -- ล. 43. การรวมธุรกิจ -- ล. 44. งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย -- ล. 45. การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม -- ล. 46. รายงานทางการเงินเกี่ยวกับส่วนได้เสียในการร่วมค้า -- ล. 47. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -- ล. 49. สัญญาก่อสร้าง -- ล. 50. การเสนอข้อมูลทางการเงิน จำแนกตามส่วนงาน -- ล. 52. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล (ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) -- ล. 53. ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21) -- ล. 54. การดำเนินงานที่ยกเลิก -- ล. 107. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544