พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องบางกรณี (แก้ไขเพิ่มเติมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2528) = Bank of Thailand Act B.E. 2485, Royal Decree Regulating the Affairs of the Bank of Thailand B.E. 2485, Currency Act B.E. 2501 and Certain Relating Rules & Regulation (as amended up to December 31, 1985).  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
Thailand. Laws, statutes, etc
Call no.: KPT940 .ก28 2528Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2528]Description: 59 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): ธนาคารแห่งประเทศไทยกฎหมายการธนาคาร -- ไทยLOC classification: KPT940 | .ก28 2528
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks KPT940 .ก28 2528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379000953571
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT938 .ส53 2554 หลักกฎหมาย. KPT939 .จ746 กฎหมายเช็คกับประเพณีปฏิบัติของธนาคาร / KPT939 .จ746 กฎหมายเช็คกับประเพณีปฏิบัติของธนาคาร / KPT940 .ก28 2528 พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องบางกรณี (แก้ไขเพิ่มเติมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2528) = KPT940.ก28 2542พ46 พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ; พระราชบัญญัติการ ธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ; พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ; พระราชบัญญัติดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ; พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ พ.ศ. 2535 ; พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 254 2 / KPT940 .ก85 2537 สัมมนาเรื่อง "การออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฉบับใหม่" : KPT940 .พ42 หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544