มาตรฐานการสอบบัญชี / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.  (Text) (Text)

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
Call no.: 552/23 2542Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2542-Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: เล่มSubject(s): การสอบบัญชี -- มาตรฐาน -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก

รหัส 120: แม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี.

รหัส 200: วัตถุประสงค์และหลักการพื้นฐานของการสอบบัญชี.

รหัส 210: ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี.

รหัส 220: การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี.

รหัส 230: กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี.

รหัส 240: การทุจริตและข้อผิดพลาด.

รหัส 250: การพิจารณาถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ตรวจสอบ.

รหัส 300: การวางแผนงานสอบบัญชี.

รหัส 310: ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ.

รหัส 320: ความมีสาระสำคัญในการสอบบัญชี.

รหัส 400: การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน.

รหัส 401: การสอบบัญชีในสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์.

รหัส 402: ข้อพิจารณาในกรณีที่กิจการใช้บริการจากองค์การอื่น.

รหัส 500: หลักฐานการสอบบัญชี.

รหัส 501: หลักฐานการสอบบัญชี : ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะรายการ.

รหัส 510: การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก.

รหัส 520: การวิเคราะห์เปรียบเทียบ.

รหัส 530: การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี.

รหัส 540: การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี.

รหัส 550: การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน.

รหัส 560: การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล.

รหัส 570: การดำเนินงานต่อเนื่อง.

รหัส 580: คำรับรองของผู้บริหาร.

รหัส 600: การใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีอื่น.

รหัส 610: การพิจารณาผลงานตรวจสอบภายใน.

รหัส 620: การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ.

รหัส 700: รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน.

รหัส 710: (รายงานของผู้สอบบัญชีต่อ)ข้อมูลเปรียบเทียบ.

รหัส 720: ข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว.

รหัส 800: รายงานการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ.

รหัส 810: การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต.

รหัส 910: การสอบทานงบการเงิน.

รหัส 920: การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน.

รหัส 930: การรวบรวมข้อมูลทางการเงิน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544