รวมบทความในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์.  (Text) (Text)

อดิศักดิ์ ทองบุญ | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | พิพัฒน์ เลาหวณิช, 2500- | ประชุม โฉมฉาย | ธาดา ศาสตรสาธิต | ประจักษ์ พุทธิสมบัติ | สุเมธ ศิริคุณโชติ | ประเสริฐ ป้อมป้องศึก | จตุรนต์ ถิระวัฒน์ | พรชัย ด่านวิวัฒน์, 2500- | ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | ไพบูลย์ สุตันติวรคุณ | จันทจิรา เอี่ยมมยุรา | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | กิตติศักดิ์ ปรกติ | วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495- | Pat Chareonlarp | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT74 .ร55Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Description: 381 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-กฎหมาย -- ไทยLOC classification: KPT74 | .ร55
Contents:แก่นของคัมภีร์ภควัทคีตา / อดิศักดิ์ ทองบุญ แปล -- หลักวิชาชีพนักกฎหมายในสังคมไทย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส -- จิตวิญญาณของกฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / พิพัฒน์ เลาหวณิช -- ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับหนี้ในกฎหมายโรมัน / ประชุม โฉมฉาย -- ปัญหาเกี่ยวกับงานเพิ่มโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ / ธาดา ศาสตรสาธิต -- กฎหมายล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 (ฉบับเจ้าปัญหา) / ประจักษ์ พุทธิสมบัติ -- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับภาษีอากรของหมองูโบราณ / สุเมธ ศิริคุณโชติ -- อธิปไตยเหนือห้วงอวกาศ : วิวัฒนาการจากกฎหมายโรมันถึงกฎหมายระหว่างประเทศ / ประเสริฐ ป้อมป้องศึก -- ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางอวกาศที่มีผลกระทบต่อการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย / จตุรนต์ ถิระวัฒน์ -- แถลงการณ์กรุงเวียนนาว่าด้วยการพัฒนาอวกาศและมนุษย์ / พรชัย ด่านวิวัฒน์ -- ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช -- สิทธิของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย : ข้อคิดและทางเลือกนโยบายของรัฐไทย / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- ใครคือผู้ขนส่ง-กรณีสินค้าบรรทุกบนเรือภายใต้ Charterparty / ไพบูลย์ สุตันติวรคุณ -- กระบวนการต่อสู้โต้แย้ง ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / จันทจิรา เอี่ยมมยุรา -- การทบทวนและสิ้นผลของคำสั่งทางปกครอง / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป / กิตติศักดิ์ ปรกติ -- อุปถัมภ์อำนาจนิยม และสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ -- Legal and structural reform amidst economic and social crisis of 1997 (การปฏิรูปกฎหมายและโครงสร้างการบริหารประเทศท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ และสังคม ปี 2540) / Pat Chareonlarp.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT74 .ร55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009687766
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT74 .ร55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010857275
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT74 .ร55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002092709
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT74 .ร55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002092725
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT74 .ร55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 ยืมออก 31/01/2022 31379002092741
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT74 .ร55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379002092774
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT74 .ร55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011598860
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT74 .ร52 รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / KPT74 .ร52 รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / KPT74 .ร55 รวมบทความในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์. KPT74 .ร55 รวมบทความในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์. KPT74 .ร55 รวมบทความในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์. KPT74 .ร55 รวมบทความในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์. KPT74 .ร73 2537 คดีชาวบ้าน ฮาลั่นศาล /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

แก่นของคัมภีร์ภควัทคีตา / อดิศักดิ์ ทองบุญ แปล -- หลักวิชาชีพนักกฎหมายในสังคมไทย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส -- จิตวิญญาณของกฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / พิพัฒน์ เลาหวณิช -- ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับหนี้ในกฎหมายโรมัน / ประชุม โฉมฉาย -- ปัญหาเกี่ยวกับงานเพิ่มโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ / ธาดา ศาสตรสาธิต -- กฎหมายล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 (ฉบับเจ้าปัญหา) / ประจักษ์ พุทธิสมบัติ -- วิสัยทัศน์เกี่ยวกับภาษีอากรของหมองูโบราณ / สุเมธ ศิริคุณโชติ -- อธิปไตยเหนือห้วงอวกาศ : วิวัฒนาการจากกฎหมายโรมันถึงกฎหมายระหว่างประเทศ / ประเสริฐ ป้อมป้องศึก -- ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางอวกาศที่มีผลกระทบต่อการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย / จตุรนต์ ถิระวัฒน์ -- แถลงการณ์กรุงเวียนนาว่าด้วยการพัฒนาอวกาศและมนุษย์ / พรชัย ด่านวิวัฒน์ -- ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช -- สิทธิของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย : ข้อคิดและทางเลือกนโยบายของรัฐไทย / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- ใครคือผู้ขนส่ง-กรณีสินค้าบรรทุกบนเรือภายใต้ Charterparty / ไพบูลย์ สุตันติวรคุณ -- กระบวนการต่อสู้โต้แย้ง ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / จันทจิรา เอี่ยมมยุรา -- การทบทวนและสิ้นผลของคำสั่งทางปกครอง / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป / กิตติศักดิ์ ปรกติ -- อุปถัมภ์อำนาจนิยม และสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ -- Legal and structural reform amidst economic and social crisis of 1997 (การปฏิรูปกฎหมายและโครงสร้างการบริหารประเทศท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ และสังคม ปี 2540) / Pat Chareonlarp.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544