สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.  (Text) (Text)

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
Call no.: KPT2460 .ว43Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์ วิญญูชน จำกัด, 2543Description: 149 หน้าNotes: มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดISBN: 9742827478Subject(s): สิทธิพลเมือง -- ไทยเสรีภาพกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2460 | .ว43
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379008878911
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379008878929
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379010299734
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379012719283
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT2460 .ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379012719291
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002111095

วส 301 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT2460 .ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 23 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Pridi Banomyong Library ตั้งแต่วันที่ 13/06/2022 31379002111319
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379014890652
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 ยืมออก 31/05/2022 31379002111129
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 ยืมออก 31/05/2022 31379002111145
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379002111152
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT2460 .ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 14/06/2022 31379002111160
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379002111186
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379002111236
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379002111244
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2460 .ร642 2549 รายงานประเมินผลการปฏิบัติของไทยตามพันธกรณีการเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / KPT2460 .ล62 ปฏิญญาสิทธิเสรีภาพของประชาชาติไทย : ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / KPT2460 .ล62 ปฏิญญาสิทธิเสรีภาพของประชาชาติไทย : ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / KPT2460 .ว43 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / KPT2460 .ว43 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / KPT2460 .ว45 สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย ... / KPT2460 .ว45 สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย ... /

มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544