อาจาริยบูชา ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์.  (Text) (Text)

อักขราทร จุฬารัตน, 2483- | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | โภคิน พลกุล, 2495- | พูนศักดิ์ ไวสำรวจ | วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ | วรเจตน์ ภาคีรัตน์ | บรรเจิด สิงคะเนติ | บุบผา อัครพิมาน | ฤทัย หงส์สิริ | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498- | นันทวัฒน์ บรมานันท์ | สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | อรพิน สบายรูป | มาลี พฤกษ์พงศาวลี | สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย
Call no.: KPT2720 .อ626Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2545Description: 375 หน้าOther title: อาจาริยบูชา รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ [Cover title] | 72 ปีศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ [Spine title]Subject(s): อมร จันทรสมบูรณ์, 2473-กฎหมายปกครอง -- ไทยกฎหมายมหาชน -- ไทยข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกฎหมายเลือกตั้ง -- ไทยศาลปกครอง -- ฝรั่งเศสLOC classification: KPT2720 | .อ626
Contents:ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ : อาจารย์ใหญ่ของนักกฎหมายมหาชน / อักขราทร จุฬารัตน -- ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กับกฎหมายมหาชนไทย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล / โภคิน พลกุล -- ประสิทธิภาพของการควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลปกครองในฝรั่งเศส / พูนศักดิ์ ไวสำรวจ -- การกระทำทางปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ -- ผลบังคับผูกพันของคำสั่งทางปกครอง / วรเจตน์ ภาคีรัตน์ -- การฟ้องโต้แย้งคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายเยอรมัน / บรรเจิด สิงคะเนติ -- สิทธิการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง / บุบผา อัครพิมาน -- ผู้มีส่วนได้เสียกับการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ / ฤทัย หงส์สิริ -- การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- ใบแดง ใบเหลือง และการสอย : ผลของการตีความกฎหมายเลือกตั้ง / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ -- การตรวจสอบการใช้อำนาจของประธานาธิบดีของฝรั่งเศส /นันทวัฒน์ บรมานันท์ -- การควบคุมและตรวจสอบ double standard ที่กระทำโดยหน่วยงานของรัฐ / สมคิด เลิศไพฑูรย์ -- ศาลวินัยงบประมาณและการคลังฝรั่งเศส / อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป -- บททดลองนำเสนอกฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับความมั่นคงในการทำงานและการประกันการว่างงาน : กรณีของแรงงานหญิงจากมุมมองสตรีนิยม / มาลี พฤกษ์พงศาวลี.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-รวมผลงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012322278
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012310117
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009226730
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009263477
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009263485
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ยืมออก 01/06/2021 31379009066953
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009066961
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009066979
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009652083
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009067035
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009067043
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009341463
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379012023744
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 ยืมออก 01/06/2021 31379009066987
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009066995
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009067019
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009067027
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010836501
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2720 .อ626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379011598712
รายการจองทั้งหมด: 0

ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ : อาจารย์ใหญ่ของนักกฎหมายมหาชน / อักขราทร จุฬารัตน -- ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กับกฎหมายมหาชนไทย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ -- การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล / โภคิน พลกุล -- ประสิทธิภาพของการควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลปกครองในฝรั่งเศส / พูนศักดิ์ ไวสำรวจ -- การกระทำทางปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ -- ผลบังคับผูกพันของคำสั่งทางปกครอง / วรเจตน์ ภาคีรัตน์ -- การฟ้องโต้แย้งคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายเยอรมัน / บรรเจิด สิงคะเนติ -- สิทธิการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง / บุบผา อัครพิมาน -- ผู้มีส่วนได้เสียกับการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ / ฤทัย หงส์สิริ -- การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- ใบแดง ใบเหลือง และการสอย : ผลของการตีความกฎหมายเลือกตั้ง / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ -- การตรวจสอบการใช้อำนาจของประธานาธิบดีของฝรั่งเศส /นันทวัฒน์ บรมานันท์ -- การควบคุมและตรวจสอบ double standard ที่กระทำโดยหน่วยงานของรัฐ / สมคิด เลิศไพฑูรย์ -- ศาลวินัยงบประมาณและการคลังฝรั่งเศส / อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป -- บททดลองนำเสนอกฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับความมั่นคงในการทำงานและการประกันการว่างงาน : กรณีของแรงงานหญิงจากมุมมองสตรีนิยม / มาลี พฤกษ์พงศาวลี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544