สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540).  (Text) (Text)

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ธงทอง จันทรางศุ, 2498- | พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2486- | สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, 2504- | กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ | มานิตย์ จุมปา | บรรเจิด สิงคะเนติ | นันทวัฒน์ บรมานันท์ | บรรเจิด สิงคะเนติ | ฤทัย หงส์สิริ | ปกรณ์ นิลประพันธ์ | ปริญญา เทวานฤมิตรกุล | เชาวนะ ไตรมาศ, 2505- | วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์, 2505- | โคทม อารียา, 2486- | อัครเมศวร์ ทองนวล, 2497- | ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ | เสรี นนทสูติ | วรรณชัย บุญบำรุง | กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498- | สถาบันพระปกเกล้า
Call no.: KPT2067.3 .ส66Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Description: 43 เล่ม : ภาพประกอบISBN: 9740086241 (ล. 1, ต. 1); 9740085792 (ล. 1, ต. 2); 9740086225 (ล. 1, ต. 3); 9740083641 (ล. 1, ต. 4); 9740086233 (ล. 1, ต. 5); 9740083528 (ล. 2, ต. 1); 9740083471 (ล. 2, ต. 2); 9740084052 (ล. 2, ต. 3); 9740083501 (ล. 2, ต. 4); 9740083382 (ล. 3, ต. 1); 9740083331 (ล. 3, ต. 2); 9740083498 (ล. 3, ต. 3); 9740083676 (ล. 3, ต. 4); 9740085776 (ล. 3, ต. 5); 9740083668 (ล. 3, ต. 6); 9740086276 (ล. 3, ต. 7); 9740084281 (ล. 4, ต. 1); 9740083722 (ล. 4, ต. 2); 9740085598 (ล. 4, ต. 3); 9740083617 (ล. 4, ต. 4); 9740085865 (ล. 4, ต. 5); 9740083366 (ล. 4, ต. 6); 9740083374 (ล. 4, ต. 7); 9740085539 (ล. 4, ต. 8); 9740083633 (ล. 4, ต. 9); 9740085636 (ล. 4, ต. 10); 9740085806 (ล. 4, ต. 11); 9740083463 (ล. 4, ต. 12); 9740083544 (ล. 4, ต. 13); 9740086039 (ล. 5, ต. 1); 9740086284 (ล. 5, ต. 2); 9740086268 (ล. 5, ต. 3); 9740083358 (ล. 5, ต. 4); 9740083625 (ล. 5, ต. 5); 9740085873 (ล. 5, ต. 6); 9740084494 (ล. 5, ต. 7); 9740085512 (ล. 5, ต. 8); 9740085482 (ล. 6, ต. 1); 9740085784 (ล. 6, ต. 2); 9740086071 (ล. 6, ต. 3); 9740084044 (ล. 6, ต. 4); 9740083536 (ล. 6, ต. 5); 9740084079 (ล. 6, ต. 5)Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- สารานุกรมLOC classification: KPT2067.3 | .ส66
Contents:[ล. 1.] ต. 1. หมวดทั่วไป : เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เรียบเรียง -- [ล. 1.] ต. 2. หมวดทั่วไป : พระมหากษัตริย์ / ธงทอง จันทรางศุ เรียบเรียง-- [ล. 1.] ต. 3. หมวดทั่วไป : การปฏิรูปราชการตามรัฐธรรมนูญ / พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว เรียบเรียง -- [ล. 1.] ต. 4. หมวดทั่วไป : การปกครองส่วนท้องถิ่น / สมคิด เลิศไพฑูรย์ เรียบเรียง -- [ล. 1.] ต. 5. หมวดทั่วไป : สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญ / คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม เรียบเรียง -- [ล. 2.] ต. 1. หมวดรัฐธรรมนูญและกฏหมาย : กระบวนการตรากฏหมาย / กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ เรียบเรียง -- [ล. 2.] ต. 2. หมวดรัฐธรรมนูญและกฏหมาย : ประเภทและศักดิ์กฎหมายในรัฐธรรมนูญ / มานิตย์ จุมปา เรียบเรียง -- [ล. 2.] ต. 3. หมวดรัฐธรรมนูญและกฏหมาย : กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ / นันทวัฒน์ บรมานันท์ เรียบเรียง -- [ล. 2.] ต. 4. หมวดรัฐธรรมนูญและกฏหมาย : การจัดทำและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ / กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ เรียบเรียง -- [ล. 3.] ต. 1. หมวดสิทธิเสรีภาพ : หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ / บรรเจิด สิงคะเนติ เรียบเรียง -- [ล. 3.] ต. 2. หมวดสิทธิเสรีภาพ : หลักความเสมอภาค / บรรเจิด สิงคะเนติ เรียบเรียง -- [ล. 3.] ต. 3. หมวดสิทธิเสรีภาพ : สิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และสิทธิเสรีภาพในคดีอาญา / ฤทัย หงส์สิริ เรียบเรียง -- [ล. 3.] ต. 4. หมวดสิทธิเสรีภาพ : สิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจ / ปกรณ์ นิลประพันธ์ เรียบเรียง[ล. 3.] ต. 5. หมวดสิทธิเสรีภาพ : สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ทางสังคม / คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม เรียบเรียง -- [ล. 3.] ต. 6. หมวดสิทธิเสรีภาพ : สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน / ปริญญา เทวานฤมิตรกุล เรียบเรียง -- [ล. 3.] ต. 7. หมวดสิทธิเสรีภาพ : แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ / เชาวนะ ไตรมาศ เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 1. หมวดองค์กรทางการเมือง : รัฐสภา / วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 2. หมวดองค์กรทางการเมือง : สภาผู้แทนราษฎร / วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 3. หมวดองค์กรทางการเมือง : วุฒิสภา / วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 4. หมวดองค์กรทางการเมือง : หลักการใหม่ในกระบวนการนิติบัญญัติ / สมคิด เลิศไพฑูรย์ เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 5. หมวดองค์กรทางการเมือง : ระบบการเลือกตั้ง / โคทม อารียา เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 6. หมวดองค์กรทางการเมือง : การอภิปรายไม่ไว้วางใจ / มานิตย์ จุมปา เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 7. หมวดองค์กรทางการเมือง : การยุบสภา / มานิตย์ จุมปา เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 8. หมวดองค์กรทางการเมือง : คณะกรรมาธิการ / กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 9. หมวดองค์กรทางการเมือง : เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน / มานิตย์ จุมปา เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 10. หมวดองค์กรทางการเมือง : คณะรัฐมนตรี / อัครเมศวร์ ทองนวล เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 11. หมวดองค์กรทางการเมือง : ความสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี / อัครเมศวร์ ทองนวล เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 12. หมวดองค์กรทางการเมือง : การออกเสียงประชามติ / นันทวัฒน์ บรมานันท์ เรียบเรียง[ล. 4.] ต. 13. หมวดองค์กรทางการเมือง : พรรคการเมือง / มานิตย์ จุมปา เรียบเรียง -- [ล. 5.] ต. 1. หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการการเลือกตั้ง / โคทม อารียา เรียบเรียง -- [ล. 5.] ต. 2. หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เรียบเรียง -- [ล. 5.] ต. 3. หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / เสรี นนทสูติ เรียบเรียง -- [ล. 5.] ต. 4. หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : ศาลรัฐธรรมนูญ / บรรเจิด สิงคะเนติ เรียบเรียง -- [ล. 5.] ต. 5. หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : ศาลยุติธรรม / วรรณชัย บุญบำรุง เรียบเรียง -- [ล. 5.] ต. 6. หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : ศาลปกครอง / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ เรียบเรียง -- [ล. 5.] ต. 7. หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ / ฤทัย หงส์สิริ เรียบเรียง -- [ล. 5.] ต. 8. หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : การตรวจเงินแผ่นดิน / สมคิด เลิศไพฑูรย์ เรียบเรียง -- [ล. 6.] ต. 1. หมวดการตรวจสอบ : การตรวจสอบคณะรัฐมนตรีโดยรัฐสภา / อัครเมศวร์ ทองนวล เรียบเรียง -- [ล. 6.] ต. 2. หมวดการตรวจสอบ : การตรวจสอบรัฐสภา / อัครเมศวร์ ทองนวล เรียบเรียง -- [ล. 6.] ต. 3. หมวดการตรวจสอบ : การตรวจสอบศาล / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ เรียบเรียง -- [ล. 6.] ต. 4. หมวดการตรวจสอบ : การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน / นันทวัฒน์ บรมานันท์ เรียบเรียง -- [ล. 6.] ต. 5. หมวดการตรวจสอบ : การถอดถอนจากตำแหน่ง / นันทวัฒน์ บรมานันท์ เรียบเรียง -- [ล. 6.] ต. 6. หมวดการตรวจสอบ : การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / นันทวัฒน์ บรมานันท์ เรียบเรียง.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-รวมผลงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก

[ล. 1.] ต. 1. หมวดทั่วไป : เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เรียบเรียง -- [ล. 1.] ต. 2. หมวดทั่วไป : พระมหากษัตริย์ / ธงทอง จันทรางศุ เรียบเรียง-- [ล. 1.] ต. 3. หมวดทั่วไป : การปฏิรูปราชการตามรัฐธรรมนูญ / พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว เรียบเรียง -- [ล. 1.] ต. 4. หมวดทั่วไป : การปกครองส่วนท้องถิ่น / สมคิด เลิศไพฑูรย์ เรียบเรียง -- [ล. 1.] ต. 5. หมวดทั่วไป : สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญ / คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม เรียบเรียง -- [ล. 2.] ต. 1. หมวดรัฐธรรมนูญและกฏหมาย : กระบวนการตรากฏหมาย / กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ เรียบเรียง -- [ล. 2.] ต. 2. หมวดรัฐธรรมนูญและกฏหมาย : ประเภทและศักดิ์กฎหมายในรัฐธรรมนูญ / มานิตย์ จุมปา เรียบเรียง -- [ล. 2.] ต. 3. หมวดรัฐธรรมนูญและกฏหมาย : กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ / นันทวัฒน์ บรมานันท์ เรียบเรียง -- [ล. 2.] ต. 4. หมวดรัฐธรรมนูญและกฏหมาย : การจัดทำและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ / กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ เรียบเรียง -- [ล. 3.] ต. 1. หมวดสิทธิเสรีภาพ : หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ / บรรเจิด สิงคะเนติ เรียบเรียง -- [ล. 3.] ต. 2. หมวดสิทธิเสรีภาพ : หลักความเสมอภาค / บรรเจิด สิงคะเนติ เรียบเรียง -- [ล. 3.] ต. 3. หมวดสิทธิเสรีภาพ : สิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และสิทธิเสรีภาพในคดีอาญา / ฤทัย หงส์สิริ เรียบเรียง -- [ล. 3.] ต. 4. หมวดสิทธิเสรีภาพ : สิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจ / ปกรณ์ นิลประพันธ์ เรียบเรียง

[ล. 3.] ต. 5. หมวดสิทธิเสรีภาพ : สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ทางสังคม / คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม เรียบเรียง -- [ล. 3.] ต. 6. หมวดสิทธิเสรีภาพ : สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน / ปริญญา เทวานฤมิตรกุล เรียบเรียง -- [ล. 3.] ต. 7. หมวดสิทธิเสรีภาพ : แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ / เชาวนะ ไตรมาศ เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 1. หมวดองค์กรทางการเมือง : รัฐสภา / วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 2. หมวดองค์กรทางการเมือง : สภาผู้แทนราษฎร / วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 3. หมวดองค์กรทางการเมือง : วุฒิสภา / วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 4. หมวดองค์กรทางการเมือง : หลักการใหม่ในกระบวนการนิติบัญญัติ / สมคิด เลิศไพฑูรย์ เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 5. หมวดองค์กรทางการเมือง : ระบบการเลือกตั้ง / โคทม อารียา เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 6. หมวดองค์กรทางการเมือง : การอภิปรายไม่ไว้วางใจ / มานิตย์ จุมปา เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 7. หมวดองค์กรทางการเมือง : การยุบสภา / มานิตย์ จุมปา เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 8. หมวดองค์กรทางการเมือง : คณะกรรมาธิการ / กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 9. หมวดองค์กรทางการเมือง : เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน / มานิตย์ จุมปา เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 10. หมวดองค์กรทางการเมือง : คณะรัฐมนตรี / อัครเมศวร์ ทองนวล เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 11. หมวดองค์กรทางการเมือง : ความสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี / อัครเมศวร์ ทองนวล เรียบเรียง -- [ล. 4.] ต. 12. หมวดองค์กรทางการเมือง : การออกเสียงประชามติ / นันทวัฒน์ บรมานันท์ เรียบเรียง

[ล. 4.] ต. 13. หมวดองค์กรทางการเมือง : พรรคการเมือง / มานิตย์ จุมปา เรียบเรียง -- [ล. 5.] ต. 1. หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการการเลือกตั้ง / โคทม อารียา เรียบเรียง -- [ล. 5.] ต. 2. หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เรียบเรียง -- [ล. 5.] ต. 3. หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / เสรี นนทสูติ เรียบเรียง -- [ล. 5.] ต. 4. หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : ศาลรัฐธรรมนูญ / บรรเจิด สิงคะเนติ เรียบเรียง -- [ล. 5.] ต. 5. หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : ศาลยุติธรรม / วรรณชัย บุญบำรุง เรียบเรียง -- [ล. 5.] ต. 6. หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : ศาลปกครอง / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ เรียบเรียง -- [ล. 5.] ต. 7. หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ / ฤทัย หงส์สิริ เรียบเรียง -- [ล. 5.] ต. 8. หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : การตรวจเงินแผ่นดิน / สมคิด เลิศไพฑูรย์ เรียบเรียง -- [ล. 6.] ต. 1. หมวดการตรวจสอบ : การตรวจสอบคณะรัฐมนตรีโดยรัฐสภา / อัครเมศวร์ ทองนวล เรียบเรียง -- [ล. 6.] ต. 2. หมวดการตรวจสอบ : การตรวจสอบรัฐสภา / อัครเมศวร์ ทองนวล เรียบเรียง -- [ล. 6.] ต. 3. หมวดการตรวจสอบ : การตรวจสอบศาล / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ เรียบเรียง -- [ล. 6.] ต. 4. หมวดการตรวจสอบ : การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน / นันทวัฒน์ บรมานันท์ เรียบเรียง -- [ล. 6.] ต. 5. หมวดการตรวจสอบ : การถอดถอนจากตำแหน่ง / นันทวัฒน์ บรมานันท์ เรียบเรียง -- [ล. 6.] ต. 6. หมวดการตรวจสอบ : การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / นันทวัฒน์ บรมานันท์ เรียบเรียง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544