คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.  (Text) (Text)

ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-
Call no.: KPT2840 .ช65 2548Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 239 หน้าNotes: ชื่อเรื่องที่สัน: กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.ISBN: 9742881863Subject(s): ละเมิด -- ไทยความรับผิดของราชการ -- ไทยLOC classification: KPT2840 | .ช65 2548
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010478916
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010478924
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010478932
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010478841
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011794444
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014711403
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010797398
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2840 .ช65 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010797406
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2840.ก49 2548 3 คดีประวัติศาสตร์ / KPT2840.ก49 2548 3 คดีประวัติศาสตร์ / KPT2840 .ก925 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. KPT2840 .ช65 2548 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / KPT2840 .ล622 แนวทางการสร้างเกณฑ์เทียบวัดความพร้อมรับผิด (accountability benchmark) ตามลักษณะงาน / KPT2840 .อ372 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : KPT2860.ก28 2545ก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ; พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ; บทความ : เรื่อง การปฏิรูประบบราชการ โดย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม).

ชื่อเรื่องที่สัน: กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544