โครงการวิจัยการส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = The promotion of a participatory network and power decentralization / สถาบันพระปกเกล้า.  (Computer file) (Computer file)

ยุวดี ตปนียากร | Yuwadee Tapaneeyakorn | ประชัน รักพงษ์ | Prachan Rakpong | ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2500- | Srisompob Jitpiromsri, 1957- | จรัส สุวรรณมาลา, 2496- | ชาญณวุฒ ไชยรักษา | Charas Suwanmala, 1953- | Channawoot Chairuksa | ถวิลวดี บุรีกุล | ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ | ชูศักดิ์ ปัญญามูล | สิริกันยา ปานพ่วงศรี | Thawilwadee Bureekul | Saranyu Mansup | Choosak Panyamoon | Sirikanya Panpuangsri | Chartchai Na Chiangmai | สถาบันพระปกเกล้า
Call no.: CDG .ค9444Publication: [นนทบุรี] : สถาบัน, [2548?]Description: 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Other title: Promotion of a participatory network and power decentralization [Parallel title]Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง -- การศึกษาเฉพาะกรณีLocal government -- Thailand -- Citizen participation -- Case studies
Contents:การส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษา : สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม / โดย ยุวดี ตปนียากร และคณะ -- The promotion of a participatory network and power decentralisation : case study : Development Council of Nong Ko Village, Mahasarakham Province / Yuwadee Tapaneeyakorn -- การส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษา : เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเชียวดาว จังหวัดเชียงใหม่ / โดย ประชัน รักพงษ์ -- The promotion of a participatory network and power decentralisation : case study : Community Forest Network, Upper Mae Ping River Basin, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / Prachan Rakpong -- การส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษา : องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี / โดย ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ -- The promotion of a participatory network and power decentralisation : case study : Fisher-folk Community Organizations, Pattani Province / Srisompob Jitpiromsri ... [et al.] -- การกำหนดตัวชี้วัดระดับและประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการกระจายอำนาจ / โดย จรัส สุวรรณมาลา และ ชาญณวุฒ ไชยรักษา -- Determining the indicators of the extent and efficiency of public participation in the process of power decentralization / [Charas Suwanmala, Channawoot Chairuksa] -- แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : สังเคราะห์จากบทเรียน 3 กรณีศึกษา : สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก, เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน, องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี / โดย ถวิลวดี บุรีกุล ; ผู้ช่วยวิจัย ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, ชูศักดิ์ ปัญญามูล, สิริกันยา ปานพ่วงศรี -- Framework to assess communities' political participation in the context of decentralisation : lessons learnt from three case studies : case studies, Development Council of Nong Ko Village, Community Forest Network, Upper Mae Ping River Basin, Fisher-folk Community Organizations, Pattani Province / by Thawilwadee Bureekul ; researcher assistants, Saranyu Mansup, Choosak Panyamoon, Sirikanya Panpuangsri -- Community participation in decentralization in Thailand / Thawilwadee Bureekul -- Project recommendation and way forward / by Chartchai Na Chiangmai and Thawilwadee Bureekul.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ค9444 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 ห้ามยืม 31379011286177
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ค9444 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379010472737
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ค9444 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011286151
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
CDG .ค9418 โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย = CDG .ค9427 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลตลาดแรงงานในระดับจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน / CDG .ค9443 โครงการวางแผนผังการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ = CDG .ค9444 โครงการวิจัยการส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น CDG .ค9444 โครงการวิจัยการส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น CDG .ค9445 โครงการวิจัยประเมินผลจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา CDG .ค9445 โครงการวิจัยประเมินผลจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

การส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษา : สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม / โดย ยุวดี ตปนียากร และคณะ -- The promotion of a participatory network and power decentralisation : case study : Development Council of Nong Ko Village, Mahasarakham Province / Yuwadee Tapaneeyakorn -- การส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษา : เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเชียวดาว จังหวัดเชียงใหม่ / โดย ประชัน รักพงษ์ -- The promotion of a participatory network and power decentralisation : case study : Community Forest Network, Upper Mae Ping River Basin, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / Prachan Rakpong -- การส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษา : องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี / โดย ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ -- The promotion of a participatory network and power decentralisation : case study : Fisher-folk Community Organizations, Pattani Province / Srisompob Jitpiromsri ... [et al.] -- การกำหนดตัวชี้วัดระดับและประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการกระจายอำนาจ / โดย จรัส สุวรรณมาลา และ ชาญณวุฒ ไชยรักษา -- Determining the indicators of the extent and efficiency of public participation in the process of power decentralization / [Charas Suwanmala, Channawoot Chairuksa] -- แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : สังเคราะห์จากบทเรียน 3 กรณีศึกษา : สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก, เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน, องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี / โดย ถวิลวดี บุรีกุล ; ผู้ช่วยวิจัย ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, ชูศักดิ์ ปัญญามูล, สิริกันยา ปานพ่วงศรี -- Framework to assess communities' political participation in the context of decentralisation : lessons learnt from three case studies : case studies, Development Council of Nong Ko Village, Community Forest Network, Upper Mae Ping River Basin, Fisher-folk Community Organizations, Pattani Province / by Thawilwadee Bureekul ; researcher assistants, Saranyu Mansup, Choosak Panyamoon, Sirikanya Panpuangsri -- Community participation in decentralization in Thailand / Thawilwadee Bureekul -- Project recommendation and way forward / by Chartchai Na Chiangmai and Thawilwadee Bureekul.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544